Закони

Закон за регионален развој

Закон за локална самоуправа

Закон за територијална организација

Закон за организација и работа на органи на државна управа

Одлуки

Листа на подрачја со специфични развојни потреби 2014-2018

Правилници

Правилник за постапката и методологијата за оценување на предлог-проектите 2014

Стратегии

Стратегијата за регионален развој на Република Македонија се донесува за период од десет години од Собранието на Република Македонија на предлог на Владата на Република Македонија.
Стратегијата претставува основа за изготвување на програмите за развој на планските региони.

Во стратегијата се определуваат:

– Концептот, приоритетите и стратешките цели на политиката за поттикнување на рамномерен регионален развој;

– Мерките и инструментите за поттикнување на развојот на планските региони и подрачјата со специфични развојни потреби и

– Финансирањето, институциите и механизмите за имплементација на мерките на политиката за поттикнување на рамномерен регионален развој

Стратегија за регионален развој на РМ 2009-2019

Comments are closed.

Close Search Window