Strategjia për zhvillim të barabart rajonal

 

Strategjia për zhvillim rajonal të Republikës së Maqedonisë së Veriut miratohet për një periudhë dhjetëvjeçare nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut me propozim të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Strategjia është baza për hartimin e programeve për zhvillimin e rajoneve planifikuese.

  • Strategjia përcakton:
  • Koncepti, prioritetet dhe qëllimet strategjike të politikës për nxitjen e zhvillimit të barabart rajonal;
  • Masat dhe instrumentet për nxitjen e zhvillimit të rajoneve planifikuese dhe zonave me nevoja specifike zhvillimore dhe
  • Financimi, institucionet dhe mekanizmat për zbatimin e masave të politikave për të inkurajuar zhvillimin e balancuar rajonal

Strategji për zhvillim të barabart në RM 2009-2019

STRATEGJI PËR ZHVILLIM TË BARABART RAJONAL NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT 2021-2031

Comments are closed.

Close Search Window