1. Zhvillim të barabartë dhe konsekuent në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë të zhvilluar në bazë të modelit policentrik;
  2. Zvogëlimin e dispariteteve në suaza të plan-regjioneve përmes rritjes së cilësisë jetësore të gjithë qytetarëve;
  3. Ruajtjen dhe zhvillimin e identitetit në veçanti të regjioneve të planifikuara, si dhe afirmimi i tyre;
  4. Rritjes së konkurrencës të plan-regjioneve përmes rritjes së inovacioneve,shfrytëzim optimal të pasurive natyrore,kapitalit njerëzor dhe ekonomik;
  5. Revitalizim të fshatrave dhe zhvillimin e zonave me nevoja specifike zhvillimore;
  6. Përkrahje dhe bashkëpunim ndërkomunal dhe ndërkufitar për nxitjen e zhvillimit të barabartë regjional.

Comments are closed.

Close Search Window