• Qasje të lirë të informatave me karakter publik kanë të drejtë të gjitha personat fizik dhe juridik,pa dallim se janë vendorë apo të jashtëm.
  • Për qasje të lirë të informatave me karakter publik në BZHR është e nevojshme  që të parashtroni në mënyrë të shkruar,gojarisht ose kërkesë elektronike apo forma tjera,deri te poseduesi i informatave –Byroja për zhvillim rajonal.
  • Kërkesën dërgojeni deri te personi zyrtar i BZHR veprues kompetent i kërkesave për qasjen e informatave me karakter publik, me adresën në vijim:

BYROJA PËR ZHVILLIM RAJONAL
Rr. Sv. Kiril i Metodij fah.p 520
1000 Shkup

Personi zyrtar : IVANA PETROVA
Tel: 02/ 3 121-350
e-posta: ivana.petrova@localhost

Kërkesë për qasje të lirë të informatave me karakter publik

Lista e informatave me karakter publik të BZHR

• Për informata më detale për të drejtat dhe obligimet e kërkuesve dhe poseduesit të informatave me karakter publik vizitoni veb faqen e Komisionit për mbrojtjen e të drejtave për qasjen e  lirë të informatave me karakter publik në – www.komspi.mk

Comments are closed.

Close Search Window