Në bazë të nenit 23 të Ligjit për Pjesëmarrjen Rinore dhe Politikat Rinore, Byroja për Zhvillim Rajonal ka emëruar  person përgjegjës për punën e Zyrës Rinore për koordinimin, zbatimin dhe monitorimin e çështjeve me interes për të rinjtë në hapsirat e Byrosë :

 

-Filip Stojanoski (filip.stojanoski19@gmail.com)

Comments are closed.

Close Search Window