Që prej vitit 1974 deri më vitin 1994 vlejte ligji për Fondi republikan për kreditim për zhvillim sa më të shpejt të zonave me nevoja ekonomikisht jo mjaft të zhvilluara . Institucioni përmes secilës janë plasuar mjetet ka qenë fondi republikan për kreditim për zhvillim sa më të shpejt të zonave ekonomikisht jo mjaft të zhvilluara.

Që prej viti 01.01.1994 u ndërpre sapunuari Fondi republikan ,dhe filloj Agjencia për zhvillimin e zonave ekonomikisht jo mjaft të zhvilluara.

Prej vitit 2000 trashëgimtar juridik i kësaj Agjencie është Byroja për zhvillim të zonave ekonomikisht jo mjaft të zhvilluara.

Që prej vitit 01.01.2008 trashëgimtar juridik është Byroja për zhvillim rajonal,organ në përbërje të Ministrisë së vetëqeverisjes lokale me cilësinë e personit juridik të veçantë.

Byroja i kryen punët si në vijim:
 1. Përgatitë dokumente analitike bazë për krijimin e dokumenteve të planifikuarastrategjike dhe operative për zhvillimin rajonal;
 2. Përpilon propozim –metodologjinë për përgatitjen e dokumenteve të planifikuara;
 3. Përgatitë raport vjetor për implementimin e planit Aksionar strategjik;
 4. Përpilon propozim-vendime për kriteret dhe indikatorët për identifikimin e zonave me nevoja të veçanta zhvillimore;
 5. Përpilon propozim listat e zonave me nevoja të veçanta zhvillimore;
 6. I përpilon propozim- kriteret për shkallën e zhvillimit të njësive të vetëqeverisjes loKale dhe regjioneve;
 7. Përpilon propozim-aktet për për klasifikimin e njësife të vetëqeverisjes lokale dhe regjioneve të planifikuara sipas shkallës zhvillimore;
 8. Jep ndihmë profesionele qendrave për zhvillim të regjioneve të planifikuar gjatë përgatitjes së programeve për zhvillim të regjioneve të planifikuara dhe kryerjen e aktiviteteve të tjera lidhur me zhvillimin regjional;
 9. I informon palëve e interesuar për llojet dh vëllimin e mjeteve dhe instrumenteve për nxitjen e zhvillimit regjional;
 10. Vendosë dhe dhe kujdeset për sistemin informativ për zhvillim të barabart egjional në bashkëpunim me Entin shtetëror statistikorë;
 11. Kryen pun të tjera në fushën e zhvillimit regjional të vërtetuara me ligj.
Burimet për financim të zhvillimit regjional:
 • Buxheti i Republikës së Maqedonisë (1% BPV);
 • Buxhetet e njësive të vetëqeverisjes lokale;
 • Fondet e Unionit Evropian;
 • Burimet tjera ndërkombëtare;
 • Donacione dhe sponzorime nga persona fizik dhe juridik.
Kush mund që të aplikoj?
 • Njësitë e vetëqeverisjes lokale;
 • Personat juridik që do të realizojnë projekte në regjion.
Për çfarë projektesh mundë që të aplikohet?
 • Infrastrukturore;
 • Projekte teknike( rrugë regjionale dhe lokale, ujësjellës dhe të  gjashme);
 • Infrastrukturë sociale ( shkolla dhe institucione shëndetësore);
 • Projekte për zhvillim të turizmit në regjione.
Shpërndarja e mjeteve për nxitjen e zhvillimit të barabartë regjional:
 • 70% për financimin e projekteve të plan-regjioneve,të cilat radhiten sipas shkallës së zhvillimit të tyre. Për këta mjete aplikojnë këshillat e plan-regjioneve;
 • 20% për financimin e projekteve për zhvillim të zonave me nevoja specifike;
 • 10% për financim të projekteve për zhvillimin e fshatrave.

Mjetet shpërndahen në njësinë e vetëqeverisjes lokale në të cilën janë të përcaktuara zonat me nevoja specifike zhvillimore ,përderisa paraprakisht të njëjtit do të fitojnë pëlqim nga këshillat e regjioneve.

Comments are closed.

Close Search Window