Personat përgjegjës për parregullsi dhe dyshime për mashtrime apo korrupsion

Personi për parregullsi dhe dyshime për mashtrim apo korrupsion në Byronë për Zhvillim Rajonal

Në bazë të Ligjit për kontroll të brendshëm financiar publik, nëpuësi administrativ Zoran Janov, i caktuar në detyrën e bashkëpunëtorit të ri për burime njerëzore në Departamentin për Çështje Profesionale Administrative në Departamentin për Çështje të Përgjithshme dhe Administrative, emërohet si person i cili raporton. parregullsitë dhe dyshimet për mashtrim apo korrupsion.në Byronë për Zhvillim Rajonal.

Informacion kontakti:

„Shën Kirili dhe Metodij“ бр.20, 1000 Shkup

e-mail: zoran.janov@brr.gov.mk

tel +389 2 3121 350