Personi për parregullsi dhe dyshime për mashtrim apo korrupsion në Byronë për Zhvillim Rajonal

Në bazë të Ligjit për kontroll të brendshëm financiar publik, nëpuësi administrativ Zoran Janov, i caktuar në detyrën e bashkëpunëtorit të ri për burime njerëzore në Departamentin për Çështje Profesionale Administrative në Departamentin për Çështje të Përgjithshme dhe Administrative, emërohet si person i cili raporton. parregullsitë dhe dyshimet për mashtrim apo korrupsion.në Byronë për Zhvillim Rajonal.

Informacion kontakti:

„Shën Kirili dhe Metodij“ бр.20, 1000 Shkup

e-mail: zoran.janov@brr.gov.mk

tel +389 2 3121 350 

Comments are closed.

Close Search Window