[amcharts id=”Map-3-AL-Region-Details”]

Rejonet e Maqedonisë janë të miratuara në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë më 29 shtator të vitit 2009. Zyrtarisht, Maqedonia është e ndarë në 8 (tetë) regjione të planifikuara të cilat shërbejnë për qëllime statistikore, ekonomike  dhe administrative. Përkrah regjioneve ndarja e shkallës së parë administrative janë komunat.
Regjioni më i madh sipas sipërfaqes është i Pollogut e cila ka edhe vendbanime më tepër rreth 343 por e cila pasqyrohet me dendësi të vogël  të banimit rreth 50 banorëve në kilometër katrorë, përderi sa regjioni më i vogël atij të Shkupit ka banim të dendur prej 319 banorë  në kilometër  katrorë dhe absorbon më shumë se një e katërta  e numrit të përgjithshëm të banimeve të Maqedonisë. Komunat rurale janë po thua se mjaft të përfaqësuar në të gjitha regjionet, megjithatë  numri i madh i banorëve  jetojnë nëpër qendrat urbane, e cila   shkon deri te përqendrimi  jo të  barabartë të banorëve brenda regjionit.
Regjioni i Pollogut dhe Jugperendimore  ndahen sipas pjesëmarrjes së madhe të banimeve të cilat jetojnë në mjediset rurale, përderi sa nëpër regjionet tjera lagjet janë më rrallë të banuara.

 Ndarja

Maqedonia, sipas Kuvendit të Republikës  është e ndarë në 8 (tetë) regjione:

Rajoni i Shkupit Logo of Skopje Region.svg

798px-Skopje_statistical_region.svg_
Ky rajon i përfshinë luginën e Shkupit  sipërfaqja e sajë arrin 1.812 kilometër katror ose  7,3 përqind nga sipërfaqja e përgjithshme e Maqedonisë .  Rajonin e Shkupit e përbëjnë  17 (shtatëmbëdhjetë) komuna:
Komuna e Aerodromit, komuna e Butelit, komuna e Gazi babës, komuna e Gjorçe petrovit, komuna e Karposhit, komuna e Kisella Vodës, komuna e Sarait, komuna e Çairit, komuna e Qendres, komuna  e Shuto Orizares, komuna e Sopishtes ,komuna e Studeniçanit, komuna e Zelenikoves, komuna Petrovecit, komuna e Araçinës, komuna e Ilindenit dhe komuna e  Çuçer Sandeves.

 Rajoni i Lindjes Logo of Eastern Region, Macedonia.svg

798px-Eastern_statistical_region.svg_

Ky rajon përfshinë zonën e  lumit  Bregallnicë dhe kapë sipërfaqe  prej  3.537 kilometër katrorë ose 14,2 përqindë nga teritori i Republikës së Maqedonisë .Rajonin e lindjes e përbëjnë 11 komunat që vijojnë:
Komuna e Shtipit ,komna e Karbincit, komuna e Zrrnovcit, komuna  Çeshinovë-Obleshevë, komuna e Koçanit, komuna e Makedonska Kamenicës, komuna e Dellçevës, komuna Pehçevës, komuna e Vinicës, komuna e Berovës.

Rajoni i Juglindjes Logo of Southeastern Region, Macedonia.svg

798px-Southeastern_statistical_region.svg_
Ky rajon i përfshinë  luginën e Strumicë-Radovishit dhe Gjevgjeli-Vallandovës ,respektivisht rrëzë zonës së lumit të Strumicës dhe rrëzë zonës së poshtme të lumit Vardar. Sipërfaqa e sajë arrinë 2.739 kilometer katrorë ose 11 përqind nga teritori i Republikës së Maqedonisë .Rajonin e juglindjes e përbëjnë 10 (dhjetë)komunat që vijojnë:
Komuna e Gevgjelisë, komuna e Vallandovës, komuna e Bogdancit, komuna e Dojranit, komuna e Novosellës, komuna e Bosillovës, komuna e Vasilevës komuna e Konçe, komuna  Radovishit, komuna e Strumicës.

Rajoni Verilindorë Logo of Northeastern Region, Macedonia.svg

798px-Northeastern_statistical_region.svg_
Ky rajon përfshinë rrëzë zonës së lumit Pçinjës dhe Kriva Rekës .sipërfaqja e përgjithshme arrinë 2. 310 kilometër katrorë ,që paraqetë 9.3 përqind nga sipërfaqja e përgjithshme e Republikës së Maqedonisë. Ky rajon përbëhet prej 6 (gjashtë) komunave edhe atë :

Komuna e Likovës, komuna e Kumanovës, komuna e Staro Nagoriçane, komuna e Rankovces, komuna e Kratovës dhe komuna e Krivapallankës.

Rajoni i Pellagonisë Logo of Pelagonia Region.svg

798px-Pelagonia_statistical_region.svg_
Ky rajon i përfshinë luginën e Pellagonisë dhe të Prespës  me sipërfaqe prej 4.717 kilometër katrorë ose 18 ,9 përqindë nga territori i  Republikës së Maqedonisë. Këtë rajon e përbëjnë 9 (nëntë) komunat:
Komuna e Resenit, komuna e Manastirit, komuna e Novacit, komuna e Mogilës, komuna e Demir visarit, komuna e Krivogashtanit, komuna e Prilepit, komuna e Dolmenit dhe komuna e Krushevës.

Rajoni i VardaritLogo of Vardar Region.svg

798px-Vardar_statistical_region.svg_
Ky rajon ka hapësirë në pjesën qendrore  të Maqedonisë dhe e përfshinë këtë zonë të lumit Vardar, rrjedhat e poshtme prrojnave Bregallnisës dhe Crna rekës dhe pjesa përfundimtare e perendimore  të  Ofçepoles. Kapë sipërfaqe prej 4.042 kilometer katrorë ose 16.2 përqind  nga territori i Republikës së Maqedonisë. Rajoni i  Vardarit e përbëjnë 9 (nëntë) komuna  edhe ato:
Komuna e Sveti Nikolës, komuna e Velesit, komuna e LLozovës, komuna e Çashkës, komuna Qnder, komuna e Rosomanit, komuna e Negotinos, komuna e Demir Kapisë, dhe komuna e Kavadarcit.

Rajoni JugperëndimorLogo of Southwestern Region, Macedonia.svg

798px-Southwestern_statistical_region.svg_
Ky rajon përfshinë basenin e liqenit të Ohrit dhe zonën e rrjedhjes së lumit Treska, përfshin sipërfaqe prej  3.340 kilometër katrorë  ose 13,4 përqind të territorit të Republikës së Maqedonisë. Këtë rajon e përbëjnë  9 (nëntë) komuna  edhe atë:
Komuna e Ohrit, Komuna e Debërcës, Komuna e Strugës, Komuna e Vevçanit, Komuna e Makedoski Brodit, Komuna e Kërçovës, Komuna e Pllasnicës, Komuna e Dibrës dhe Komuna e Qendër Zhupës.

 Rajoni i Pollogut Logo of Polog Region.svg
798px-Polog_statistical_region.svg_

Ky rajon i përfshinë luginën e Pollogut ,rrafshnaltën e Mavrovës, mali i madh Bistra  dhe lugina e lumit Radikë.Sipërfaqja e saj është 2.416 kilometër katrorë ose 9,7 përqind të teritorit të Republikës së Maqedonisë. Këtë rajon e përbëjnë  9 ( nëntë ) komuna:
Komuna e Mavrovës dhe Rostushe  komuna e Gostivarit, komuna e Brvenicës, komuna e Vrapçistes, komuna e Zhelinës, komuna e Bogovinës, komuna e  Tetovës, komuna e Tearcës dhe komuna e Jagunovcës.

Comments are closed.

Close Search Window