ISO standard

Byroja e Zhvillimit Rajonal ka përfunduar procesin e 9001 ISO: 2008 standardi në operacionet e saj si një standard të rëndësishëm të cilësisë në institucion dhe do të kontribuojë për të përmirësuar ndjeshëm efikasitetin në menaxhimin e proceseve të brendshme dhe ofrimin e shërbimeve për t’i dhënë fund përdoruesit. Ky standard është pjesë e ISO 9000 grupi të standardeve që kanë të bëjnë me zbatimin e praktikave më të mira në menaxhimin e cilësisë në një organizatë. Njohja e procedurave të përcaktuara, të standardizuara sipas certifikimit ndërkombëtar është një testament për aftësinë e Byrosë për zhvillim rajonal për të përmbushur vazhdimisht kërkesat e përdoruesve të shërbimeve të saj, në përputhje me kërkesat ligjore rregullative, me të vetmin qëllim të kënaqësisë në rritje nëpërmjet zbatimit efektiv të të njëjtit sistemit të menaxhimit cilësi.
Organizmi certifikues ITC CERTIFIKATA AM CERT SHPKNJP  SHKUP dorëzoi certifikatën drejtorit Xhemail Elmazi.

Comments are closed.

Close Search Window