Проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби во 2011 година