ПРОЕКТ: Компјутерската моќ станува зелена – GO_GREEN

ПРОЕКТ: Компјутерската моќ станува зелена – GO_GREEN

МИС код 5129748

Проектот е кофинансиран од Interreg V-B Програмата за Балканско – Медитеранска соработка 2014-2020

Овој документ е изработен со финансиска помош на Европската Унија. Содржината на веб-страницата е единствена одговорност на проектните партнери и во никој случај не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската Унија, земјите учеснички, Управниот орган и Заедничкиот секретаријат.

Reports:

🔗Analysis and description of the factors supporting and preventing the adaptation of green digitalization measures

🔗Establishment of a barometar

🔗Focused country assessment

🔗Report of the identification of sources and measurements