Стратегија за рамномерен регионален развој

Стратегијата за регионален развој на Република Северна Македонија се донесува за период од десет години од Собранието на Република Северна Македонија на предлог на Владата на Република Северна Македонија.
Стратегијата претставува основа за изготвување на програмите за развој на планските региони.

Во стратегијата се определуваат:

  •  Концептот, приоритетите и стратешките цели на политиката за поттикнување на рамномерен регионален развој;
  • Мерките и инструментите за поттикнување на развојот на планските региони и подрачјата со специфични развојни потреби и
  • Финансирањето, институциите и механизмите за имплементација на мерките на политиката за поттикнување на рамномерен регионален развој

Стратегија за регионален развој на РМ 2009-2019

СТРАТЕГИЈА ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 2021-2031

Акционен план за Стратегија на регионален развој на Република Северна Македонија 2013-2015

Comments are closed.

Close Search Window