Стратегија

Стратегија за рамномерен регионален развој

Стратегијата за регионален развој на Република Македонија се донесува за период од десет години од Собранието на Република Македонија на предлог на Владата на Република Македонија.
Стратегијата претставува основа за изготвување на програмите за развој на планските региони.

Во стратегијата се определуваат:

  •  Концептот, приоритетите и стратешките цели на политиката за поттикнување на рамномерен регионален развој;
  • Мерките и инструментите за поттикнување на развојот на планските региони и подрачјата со специфични развојни потреби и
  • Финансирањето, институциите и механизмите за имплементација на мерките на политиката за поттикнување на рамномерен регионален развој

Стратегија за регионален развој на РМ 2009-2019

Акционен план за Стратегија на регионален развој на Република Македонија 2013-2015