Информации од јавен карактер

  • Слободен пристап до информации од јавен карактер имаат сите правни и физички лица, без разлика дали се домашни или странски.
  •  За пристапот до информациите од јавен карактер на БРР потребно е да поднесете усно, писмено или барање во електронска и друга форма, до имателот на информацијата – Биро за регионален развој.
  • Барањето испратете го до службеното лице на БРР надлежно за постапување по барањата за пристап до информации од јавен карактер на следната адреса:

БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ
Ул. Св. Кирил и Методиј, п.фах 520
1000 Скопје

Службено лице: Ивана Петрова
Тел: 02/ 3 121-350
е-пошта: ivana.petrova@localhost

БРР Барање за пристап до информации од јавен карактер

Листа на информации од јавен карактер на БРР

• За подетални информации околу правата и обврските на барателите и имателите на информации од јавeн карактер посетете ја веб страната на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер – www.komspi.mk