Вработени

ДИРЕКТОР

Рамиз Реџепи

Рамиз Реџепи

1.СЕКТОР ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ

1.1 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОПЕРАТИВНИ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ

Насер Исени

Насер Исени

Раководител на одделение за оперативни плански документи

naser.iseni@brr.gov.mk
02 / 31 21 350

2.СЕКТОР ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОЕКТИ И СЛЕДЕЊЕ НА КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ

2 СЕКТОР ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОЕКТИ И СЛЕДЕЊЕ НА КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Лидија Марков

Лидија Марков

Помошник раководител на сектор за имплементација на проекти и следење на користењето на средствата за регионален развој

lidija.markov@brr.gov.mk
02 / 31 21 350

2.1 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ

Хаќиф Исмаили

Хаќиф Исмаили

Раководител на одделение за прибирање на проекти

hakif.ismaili@brr.gov.mk
02 / 31 21 350

2.1 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ

Елхами Максути

Елхами Максути

Советник за обработка на проекти

elhami.maksuti@brr.gov.mk
02 / 31 21 350
Ридван Исмаили

Ридван Исмаили

Виш соработник за преглед и проверка на документација на проекти

ridvan.ismaili@brr.gov.mk
02 / 31 21 350

2.2 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МОНИТОРИНГ, СЛЕДЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА НА ПРОЕКТИ

Арбнора Бајрами

Арбнора Бајрами

-Советник за стручно оперативна поддршка при имплементација и оценување на реализацијата на проекти за регионален развој

arbnora.bajrami@brr.gov.mk
02 / 31 21 350

3.СЕКТОР ЗА ОПШТИ И АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ

3.1 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СТРУЧНО-АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ

Ивана Петрова

Ивана Петрова

Советник за човечки ресурси

ivana.petrova@brr.gov.mk
02 / 31 21 350
Мустафа Идризи

Мустафа Идризи

Советник

mustafa.idrizi@brr.gov.mk
02 / 31 21 350
Драгица Стојанова

Драгица Стојанова

Самостоен референт – архивар

dragica.stojanova@brr.gov.mk
02 / 31 21 350
Алит Фетиши

Алит Фетиши

Самостоен референт за евиденција на плаќањата за ПИО и ЗО

alit.fetishi@brr.gov.mk
02 / 31 21 350
Сара Камиши

Сара Камиши

Виш референт

sara.kamishi@brr.gov.mk
02 / 31 21 350
Фљамуре Алии

Фљамуре Алии

Референт за персонална евиденција

flamure.alii@brr.gov.mk
02 / 31 21 350

1.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Газменд Лимани

Газменд Лимани

Советник за техничка документација

gazmend.limani@brr.gov.mk
02 / 31 21 350

1.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

Бехаре Алији

Бехаре Алији

Советник – внатрешен ревизор

behare.gavazi@brr.gov.mk
02 / 31 21 350

1.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

Ирена Аврамовска

Ирена Аврамовска

Раководител на одделение за финансиски прашања

irena.avramovska@brr.gov.mk
02 / 31 21 350