ДИРЕКТОР

Рамиз Реџепи

Рамиз Реџепи

1.СЕКТОР ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ

1.СЕКТОР ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Арбнора Бајрами

Арбнора Бајрами

Раководител на сектор за
спроведување на политиката за регионален развој

arbnora.bajrami@brr.gov.mk
02 / 31 21 350
Хакиф Исмаили

Хакиф Исмаили

Помошник раководител на сектор за
спроведување на политиката за регионален развој

hakif.ismaili@brr.gov.mk
02 / 31 21 350

1.1 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОПЕРАТИВНИ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ

Насер Исени

Насер Исени

Раководител на одделение за оперативни плански документи

naser.iseni@brr.gov.mk
02 / 31 21 350
Зоран Јанов

Зоран Јанов

Соработник за прибирање податоци за проекти за развој на селата

zoran.janov@brr.gov.mk
02 / 31 21 350
Мартин Цветковски

Мартин Цветковски

Помлад соработник за подготовка на анализи и извештаи за развој на плански региони

martin.cvetkovski@brr.gov.mk
02 / 31 21 350

2.СЕКТОР ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОЕКТИ И СЛЕДЕЊЕ НА КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ

2 СЕКТОР ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОЕКТИ И СЛЕДЕЊЕ НА КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Лидија Марков

Лидија Марков

Раководител на сектор за имплементација на проекти и следење на користењето на средствата за регионален развој

lidija.markov@brr.gov.mk
02 / 31 21 350
Газменд Лимани

Газменд Лимани

Помошник раководител на сектор за
имплементација на проекти и следење на користењето
на средствата за регионален развој

gazmend.limani@gov.brr.mk
02 / 31 21 350

2.1 Одделение за прибирање на проекти

Ељхами Максути

Ељхами Максути

Раководител на одделение за прибирање на проекти

elhami.maksuti@brr.gov.mk
02 / 31 21 350
Рената Хаџи Иванова

Рената Хаџи Иванова

Советник за подготовка и спроведување на јавен повик за прибирање на предлог проекти

renata.hadziivanova@brr.gov.mk
02 / 31 21 350
Елена Златеска

Елена Златеска

Виш соработник за преглед и
проверка на документација на проекти

elena.zlateskaceleska@brr.gov.mk
02 / 31 21 350
Eмир Куртиши

Eмир Куртиши

Помлад соработник за преглед и проверка на
документација на проекти

emir.kurtishi@brr.gov.mk
02 / 31 21 350

2.2 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МОНИТОРИНГ, СЛЕДЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА НА ПРОЕКТИ

Ридван Исмаиљи

Ридван Исмаиљи

Советник за анализа и обработка на податоци
поврзани со проекти

ridvan.ismaili@brr.gov.mk
02 / 31 21 350
Филип Стојаноски

Филип Стојаноски

Помлад соработник за стручно оперативна поддршка за мониторинг и следење на користењето на средствата за проекти за регионален развој

filip.stojanoski@brr.gov.mk
02 / 31 21 350

3.СЕКТОР ЗА ОПШТИ И АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ

3.СЕКТОР ЗА ОПШТИ И АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ

Ивана Петрова Давидовска

Ивана Петрова Давидовска

Раководител на сектор за стручно административни работи

ivana.petrova@brr.gov.mk
02 / 31 21 350

3.1 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СТРУЧНО-АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ

Мустафа Идризи

Мустафа Идризи

Советник за општи работи

mustaf.idrizi@brr.gov.mk
02 / 31 21 350
Благица Анчевска

Благица Анчевска

Самостоен референт-архивар

blagica.ancevska@brr.gov.mk
02 / 31 21 350
Аљит Фетиши

Аљит Фетиши

Самостоен референт за евиденција на плаќањата за ПИО и
ЗО

alit.fetishi@brr.gov.mk
02 / 31 21 350
Сара Камиши

Сара Камиши

Виш референт за административни работи

sara.kamishi@brr.gov.mk
02 / 31 21 350
Фљамуре Алии

Фљамуре Алии

Самостоен референт за персонална евиденција

flamure.alii@brr.gov.mk
02 / 31 21 350
Сара Ешрефи

Сара Ешрефи

Помлад референт за административни

работи и упатување на граѓани/странки

sara.esrefi@brr.gov.mk
02 / 31 21 350
Љавдрим Чајани

Љавдрим Чајани

Помлад референт

ljavdrim.cajani@brr.gov.mk
02 / 31 21 350

3.2 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Нухи Османи

Нухи Османи

Помлад соработник за техничка документација

nuhiosmani.brr@gmail.com
02 / 31 21 350

1.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

Ирена Аврамовска

Ирена Аврамовска

Раководител на одделение за финансиски прашања

irena.avramovska@brr.gov.mk
02 / 31 21 350
Бехаре Алији

Бехаре Алији

Советник – сметководител

behare.aliji@brr.gov.mk
02 / 31 21 350

Comments are closed.

Close Search Window