Вработени

ДИРЕКТОР

Рамиз Реџепи

Рамиз Реџепи

1.СЕКТОР ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ

1.1 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОПЕРАТИВНИ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ

Насер Исени

Насер Исени

Раководител на одделение за оперативни плански документи

naser.iseni@brr.gov.mk
02 / 31 21 350

1.2 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМ ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Благица Анчевска

Благица Анчевска

Самостоен референт за имплементирање на информациски систем

blagica.ancevska@brr.gov.mk
02 / 31 21 350

2.СЕКТОР ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОЕКТИ И СЛЕДЕЊЕ НА КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ

2 СЕКТОР ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОЕКТИ И СЛЕДЕЊЕ НА КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Лидија Марков

Лидија Марков

Раководител на сектор за имплементација на проекти и следење на користењето на средствата за регионален развој

lidija.markov@brr.gov.mk
02 / 31 21 350

2.1 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ

Хаќиф Исмаили

Хаќиф Исмаили

Раководител на одделение за прибирање на проекти

hakif.ismaili@brr.gov.mk
02 / 31 21 350
Рената Хаџи Иванова

Рената Хаџи Иванова

Советник за подготовка и спроведување на јавен повик за прибирање на предлог проекти

renata.hadziivanova@brr.gov.mk
02 / 31 21 350
Елхами Максути

Елхами Максути

Советник за обработка на проекти

elhami.maksuti@brr.gov.mk
02 / 31 21 350

2.2 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МОНИТОРИНГ, СЛЕДЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА НА ПРОЕКТИ

Арбнора Бајрами

Арбнора Бајрами

Раководител на одделение за мониторинг, следење и евалуација на проекти 

arbnora.bajrami@brr.gov.mk
02 / 31 21 350
Ридван Исмаиљи

Ридван Исмаиљи

Советник за анализа и обработка на податоци поврзани со проекти

ridvan.ismaili@brr.gov.mk
02 / 31 21 350
Филип Стојаноски

Филип Стојаноски

Помлад соработник за стручно оперативна поддршка за мониторинг и следење на користењето на средствата за проекти за регионален развој

filip.stojanoski@brr.gov.mk
02 / 31 21 350
Елена Златеска

Елена Златеска

Помлад соработник за стручно оперативна поддршка при имплементација и отценување на реализацијата на проекти за регионален развој

elenazlateska.brr@gmail.com
02 / 31 21 350

3.СЕКТОР ЗА ОПШТИ И АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ

3.1 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СТРУЧНО-АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ

Ивана Петрова Давидовска

Ивана Петрова Давидовска

Раководител на одделение за стручно административни работи

ivana.petrova@brr.gov.mk
02 / 31 21 350
Мустафа Идризи

Мустафа Идризи

Советник за општи работи

mustafa.idrizi@brr.gov.mk
02 / 31 21 350
Зоран Јанов

Зоран Јанов

Помлад соработник за човечки ресурси

zoran.janov@brr.gov.mk
02 / 31 21 350
Драгица Стојанова

Драгица Стојанова

Самостоен референт – архивар

dragica.stojanova@brr.gov.mk
02 / 31 21 350
Алит Фетиши

Алит Фетиши

Самостоен референт за евиденција на плаќањата за ПИО и ЗО

alit.fetishi@brr.gov.mk
02 / 31 21 350
Сара Камиши

Сара Камиши

Виш референт за административни работи

sara.kamishi@brr.gov.mk
02 / 31 21 350
Фљамуре Алии

Фљамуре Алии

Самостоен референт за персонална евиденција

flamure.alii@brr.gov.mk
02 / 31 21 350
Сара Ешрефи

Сара Ешрефи

Помлад референт за административни работи и упатување на граѓани/странки

sara.esrefi@brr.gov.mk
02 / 31 21 350

3.2 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Газменд Лимани

Газменд Лимани

Раководител на одделение за јавни набавки

gazmend.limani@brr.gov.mk
02 / 31 21 350
Нухи Османи

Нухи Османи

Помлад соработник за техничка документација

nuhiosmani.brr@gmail.com
02 / 31 21 350

1.ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

Ирена Аврамовска

Ирена Аврамовска

Раководител на одделение за финансиски прашања

irena.avramovska@brr.gov.mk
02 / 31 21 350
Бехаре Алији

Бехаре Алији

Советник – сметководител

behare.aliji@brr.gov.mk
02 / 31 21 350