Тековни проекти

2017

Одлука за финансирање на проекти за развој на Планските региони 2017

Одлука за финансирање на проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби 2017

Одлука за финансирање на проекти за развој на селата 2017

2016

Одлука за финансирање на проекти за развој на Планските региони 2016

Одлука за финансирање на проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби 2016

Одлука за финансирање на проекти за развој на селата 2016

2015
  1. Листа на проекти за развој на планските региони финасирани од Буџетот на РМ во 2015 година
  2. Листа на проекти за развој на развој на подрачја со специфични развојни потреби во 2015
  3. Листа на проекти за развој на села во 2015

Одлука за финансирање на проекти за развој на Планските региони 2015

Одлука за финансирање на проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби 2015

Одлука за финансирање на проекти за развој на селата 2015

Втор јавен повик

Oдлука за изменување на Одлуката за доделување средства за планските региони 2015

Одлука за финансирање на проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби 2015

Одлука за финансирање на проекти за развој на селата 2015

Биро за регионален развој