Одлука за избор на кандидат по интерен оглас бр.03/2018