Vendimi për përzgjedhje në Thirrjen interne për avancim nr.01/2022