Shpallje interne|

SHPALLJE INTERNE Nr. 01/2019

për ngritjen në detyrë të 3 nëpunësve administrativë

në Byronë pë Zhvillim Rajonal 

  1. UPR 01 01 B04 000 UPR 01 01 B04 000 Udhëheqës i Njësisë  për Grumbullimin e Projekteve, Njësiai Grumbullimit të Projekteve, Sektori për Realizimin e Projekteve dhe Monitorimin e Shfrytëzimit të Fondeve për Zhvillim Rajonal – 1 zbatues.

 Kushtet e përgjithshme:

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,

– të përdorin në mënyrë aktive gjuhën maqedonase,

– të jetë në moshë madhore,

– të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

– me aktgjykim të formës së prerë nuk është dënuar me ndalim të ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës.

 Kushtet e veçanta:

– Kualifikimet profesionale: niveli i kualifikimit VI A sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 240 kredite të marra sipas SETK ose të përfunduara shkalla VII/1 Shkenca Ekonomike ose Ndërtimtari dhe Menaxhimi i Ujërave

– Përvojë pune: së paku katër vjet përvojë pune në profesion, nga të cilat të paktën një vit në një pozicion në sektorin publik, d.m.th të paktën gjashtë vjet përvojë pune në profesion, nga të cilat të paktën dy vjet në një menaxher. pozitë në sektorin privat

 Kompetencat e përgjithshme të punës në nivel të avancuar

 – zgjidhja e problemeve dhe marrja e vendimeve për çështjet brenda fushës së tyre

– mësimi dhe zhvillimi;

– komunikimi;

– arritja e rezultateve;

– punë me të tjerët/punë ekipore;

– ndërgjegjësimi strategjik;

– orientimi drejt palëve/aktorëve;

– menaxhimi; dhe

– Menaxhimi Financiar.

Kompetencat e veçanta të punës:

– njohuri aktive e njërës prej tre gjuhëve më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht),

– njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe

– provimin e dhënë për menaxhim administrativ

 Koha i orarit të punës:

– Ditët e punës: nga e hëna në të premte

– Orari i punës në javë: 40 orë

– Orari i punës: 7:30/8:30 deri në 15:30/16:30.

– Përshkrimi i orarit të punës: me fillimin e orarit prej orës 07:30/08:30 dhe përfundimin e të njëjtit në orën 15:30/16:30.

 Paga:

Shuma monetare neto është 29.690,00 denarë.

2. UPR 01 01 В01 000 Këshilltar për punë të përgjithshme, Njësia për çështje profesionale dhe administrative, Sektori për punë të përgjithshme dhe administrative – 1 përmbarues.

  Kushtet e përgjithshme:

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,

– të përdorin në mënyrë aktive gjuhën maqedonase,

– të jetë në moshë madhore,

– të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

– me aktgjykim të formës së prerë nuk është dënuar me ndalim të ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës.

 Kushtet e veçanta:

– Kualifikimet profesionale: niveli i kualifikimit VI B sipas Kornizës Maqedonase të Kualifikimeve dhe të fituara së paku 180 kredite sipas ECTS ose të diplomës VII/1 të Shkencave Juridike ose Arsimit.

– Përvoja e punës: të paktën një vit përvojë pune në profesion

 Kompetencat e përgjithshme të punës në nivelin mesatar

 – zgjidhja e problemeve dhe marrja e vendimeve për çështjet brenda fushës së tyre

– mësimi dhe zhvillimi;

– komunikimi;

– arritja e rezultateve;

– punë me të tjerët/punë ekipore;

– ndërgjegjësimi strategjik;

– orientimi drejt palëve/aktorëve;

– Menaxhimi Financiar.

 Kompetencat e veçanta të punës:

– njohuri aktive e njërës prej tre gjuhëve më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht),

– njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë

 Orari i orarit të punës:

– Ditët e punës: nga e hëna në të premte

– Orari i punës në javë: 40 orë

– Orari i punës: 7:30/8:30 deri në 15:30/16:30.

– Përshkrimi i orarit të punës: me fillimin e orarit prej orës 07:30/08:30 dhe përfundimin e të njëjtit në orën 15:30/16:30.

 Paga:

Shuma monetare neto është 26.250,00 denarë.

  • 2. UPR 01 01 G01 000 Zyra e pavarur për punë administrative, Departamentet për punë profesionale-administrative, Sektorët për punë të përgjithshme dhe administrative – 1 zbatues.

 Kushtet e përgjithshme:

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,

– të përdorin në mënyrë aktive gjuhën maqedonase,

– të jetë në moshë madhore,

– të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

– me aktgjykim të formës së prerë nuk është dënuar me ndalim të ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës.

 Kushtet e veçanta:

– Kualifikimet profesionale: niveli i kualifikimeve V A ose niveli i kualifikimeve IV sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe të fituara 180 ose 240 kredite sipas ECVET ose MKSOO ose së paku arsimi i lartë ose i mesëm, shkolla e mesme ose inxhinieri elektrike.

– Përvoja e punës: të paktën tre vjet përvojë pune në profesion

 Kompetencat e përgjithshme të punës në nivelin bazë

 – mësimi dhe zhvillimi;

– komunikimi;

– arritja e rezultateve;

– punë me të tjerët/punë ekipore;

– ndërgjegjësimi strategjik;

– orientimi drejt palëve/aktorëve;

– Menaxhimi Financiar.

 Kompetencat e veçanta të punës:

– njohuri aktive e njërës prej tre gjuhëve më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht),

– njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë

 Koha e orarit të punës:

– Ditët e punës: nga e hëna në të premte

– Orari i punës në javë: 40 orë

– Orari i punës: 7:30/8:30 deri në 15:30/16:30.

– Përshkrimi i orarit të punës: me fillimin e orarit prej orës 07:30/08:30 dhe përfundimin e të njëjtit në orën 15:30/16:30.

Paga:

Shuma neto monetare është 16.446,00 denarë.

  Nëpunësi administrativ i punësuar në Byronë për Zhvillim Rajonal, i cili i plotëson kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për plotësimin e pozitës të përcaktuara për nivelin përkatës me Ligjin për zyrtarët administrativ dhe me Rregulloren për sistematizimin e vendeve të punës në Byronë për zhvillim rajonal, mund të aplikojë për. shpallja e brendshme, duke vepruar kështu, nëpunësi administrativ duhet të plotësojë edhe kushtet e mëposhtme:

 – të ketë marrë notën “A” ose “B” gjatë vlerësimit të fundit,

– të jetë në një pozicion në një nivel menjëherë më të ulët ose të jetë në pozicion brenda së njëjtës kategori me pozicionin për të cilin është publikuar shpallja e brendshme,

– të ketë kaluar të paktën dy vjet në vendin aktual të punës dhe

– se nuk i është shqiptuar asnjë masë disiplinore në vitin e fundit para publikimit të njoftimit të brendshëm.

 Zyrtarët administrativë të interesuar dorëzojnë një aplikim të plotësuar dhe dëshmi të të dhënave që përmban aplikacioni përmes arkivit të Byrosë së Zhvillimit Rajonal tek nëpunësi administrativ përgjegjës për menaxhimin e burimeve njerëzore dhe në adresën zyrtare të nëpunësit administrativ përgjegjës për menaxhimin e burimeve njerëzore covecki.resursi @ outlook.com.

 Përveç dëshmive për plotësimin e kushteve të përgjithshme dhe të veçanta, kandidatët mund t’i bashkëngjisin aplikacionit edhe dëshmitë e mëposhtme

– konfirmimin e trajnimeve të kryera me sukses dhe/ose

–    потврди за успешно реализирано менторство

Afati për paraqitjen e aplikimit me dëshmi zgjat 5 (pesë) ditë nga dita e publikimit në faqen e Byrosë së Zhvillimit Rajonal.

Në aplikim, kandidatët janë të detyruar me përgjegjësi materiale dhe penale të konfirmojnë se të dhënat në aplikacion janë të sakta dhe provat e paraqitura janë të vërteta me origjinalin.

 SHËNIM: Aplikimi i parakohshëm, i paplotë dhe i plotësuar në mënyrë jo të duhur nuk do të merret parasysh. Kandidati që fut të dhëna të rreme në aplikim ose konstatohet se ka futur të dhëna të rreme, do të skualifikohet nga procedimi i mëtejshëm sipas këtij njoftimi.

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *

Close Search Window