Shpallje publike|

Në bazë të  nentn 22 paragrafi 1 paragrafi 2 të Ligjit për të punësuarit në sektorin publik (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/2014, 199/2014; 27/2016; 35/2018; 198/2018) dhe (“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 143/2019; 14/2020; 302/2020), si dhe neni 22 paragrafi 1 paragrafi 1 dhe neni 23 i Ligjit për marrëdhëniet e punës (tekst i rafinuar) (“Gazeta zyrtare e Republika e Maqedonisë” nr. 167 /15) Byroja për zhvillim rajonal, organ në kuadër të Ministrisë së Vetëqeverisjes Lokale, shpall

 

SHPALLJE PUBLIKE Nr.01/2021

për punësimin e 3 (tre) personave në Byronë e Zhvillimit Rajonal, kohë të caktuar.

për të plotësuar vendet e lira të punës në kohë të caktuar

 

Byroja për Zhvillim Rajonal, organ në kuadër të Ministrisë së Vetëqeverisjes Lokale për shkak të ngarkesës së shtuar të punës, publikon shpallje publike për punësimin e 3 (tre) personave me afat të caktuar deri më 31.12.2021 për këto punë:

 

  1. UPR 01 01 В04 000 Bashkëpunëtor i ri për mbështetje profesionale operative gjatë realizimit dhe vlerësimit të realizimit të projekteve për zhvillim rajonal, Departamenti për monitorim, monitorim dhe vlerësim të projekteve, Sektori për realizimin e projekteve dhe monitorimin e shfrytëzimit të mjeteve për zhvillim rajonal – 1 zbatues

 

Kushtet e përgjithshme:

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut

– të përdorin në mënyrë aktive gjuhën maqedonase

– të jetë në moshë madhore

– të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës

– me aktgjykim të formës së prerë nuk është dënuar me ndalim të ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës

 

Kushtet e veçanta:

– Niveli i kualifikimeve VI B sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe të fituara së paku 180 kredite sipasSETK ose të përfunduar VII/1 Shkenca Juridike, Arkitekturë, Urbanizëm dhe Planifikim, Shkenca e Letërsisë.

-me ose pa eksperience pune

 

Kompetenca të veçanta pune:

– njohja aktive e njërës prej tre gjuhëve më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht),

– njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë

Orari i orarit të punës:

Orari i punës në javë: 40 orë

Orari i punës ditore dhe javore është nga ora 7:30/8:30 deri në 15:30/16:30, nga e hëna në të premte.

 

Paga për vendin e punës është neto prej 22.000,00 denarë.

 

  1. UPR 01 01 В04 000 Bashkëpunëtor i ri për burime njerëzore, Njësia për punë profesionale administrative, Sektori për punë të përgjithshme dhe administrative – 1 përmbarues.

 

Kushtet e përgjithshme:

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut

– të përdorin në mënyrë aktive gjuhën maqedonase

– të jetë në moshë madhore

– të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës

– me aktgjykim të formës së prerë nuk është dënuar me ndalim të ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës.

 

Kushtet e veçanta:

– Niveli i kualifikimeve VI B sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe fitoi së paku 180 kredite sipas SETK ose të përfunduar shkallën VII/1 Shkencat Juridike, Shkencat Ekonomike.

-me ose pa eksperience pune

 

Kompetenca të veçanta pune:

– njohja aktive e njërës prej tre gjuhëve më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht),

– njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë

 

Koha e orarit të punës:

Orari i punës në javë: 40 orë

 

Orari i punës ditore dhe javore është nga ora 7:30/8:30 deri në 15:30/16:30, nga e hëna në të premte.

 

Paga për vendin e punës është neto prej 22.000,00 denarë.

 

  1. UPR 01 01 В04 000 Bashkëpunëtor i ri – përkthyes nga maqedonishtja në shqip dhe nga shqip në maqedonisht, Njësia për Çështje Profesionale Administrative, Njësia për Çështje të Përgjithshme dhe Administrative -1 përmbarues

 

Kushtet e përgjithshme:

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut

– të përdorin në mënyrë aktive gjuhën maqedonase

– të jetë në moshë madhore

– të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës

– me aktgjykim të formës së prerë nuk është dënuar me ndalim të ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës.

 

Kushtet e veçanta:

– Niveli i kualifikimit VI B sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe ka fituar së paku 180 kredite sipas SETK ose të përfunduar shkallën VII/1 të arsimit dhe shkencave gjuhësore.

-me ose pa eksperience pune

 

Kompetenca të veçanta pune:

– njohja aktive e njërës prej tre gjuhëve më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht),

– njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë

 

Orari i orarit të punës:

Orari i punës në javë: 40 orë

Orari i punës ditore dhe javore është nga ora 7:30/8:30 deri në 15:30/16:30, nga e hëna në të premte.

 

Paga për vendin e punës është neto prej 22.000,00 denarë.

 

Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë dokumentacionin e mëposhtëm:

 

– aplikacion i nënshkruar personalisht për vendin e punës për të cilin aplikojnë (publikuar në faqen e internetit të Byrosë)

– një CV të shkurtër me numër kontakti dhe adresë të detyrueshme

– shtetësia

– vërtetim mjekësor (nga  specialist i mjekësisë së punës)

– dëshmi se nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë dhe nuk është i ndaluar nga ushtrimi i një profesioni, veprimtarie ose detyre.

– vërtetim/diplomë/ për shkallën e arsimit të përfunduar

– dëshmi e njohjes së një prej tre gjuhëve më të përdorura

– vërtetim për njohjen e programeve kompjuterike për punë në zyre

 

Afati për paraqitjen e aplikimeve me dokumentet e nevojshme është 5 ditë pune nga dita e publikimit të tij. Përzgjedhja e kandidatëve do të bëhet në përputhje me afatet e përcaktuara në nenin 23 paragrafi 2 të Ligjit për Marrëdhëniet e Punës. Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet e specifikuara në shpallje në momentin e aplikimit.

 

Me kandidatët e përzgjedhur do të lidhet n kontratë pune me afat të caktuar deri më 31 dhjetor 2022.

 

Dokumentacioni i nevojshëm në origjinal ose kopje e noterizuar duhet të dorëzohet në arkivin e Byrosë për Zhvillim Rajonal ose me postë në adresën e mëposhtme: Rr. Shën Kirili dhe Metodij nr. 20, 1000 Shkup (shënuar “për shpallje për punësim”). Dokumentacioni i pakompletuar dhe i pakompletuar nuk do të merretnë shqyrtim.

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *

Close Search Window