Thirrje publike|

Në bazë të nenit 47 paragrafi 1 dhe nenit 48 paragrafi 1 të Ligjit për Zhvillim të Barabartë Rajonal (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.24/2021), Byroja për Zhvillim Rajonal shpall

THIRRJE PUBLIKE

PËR PROPOZIM – PROJEKTE PËR ZHVILLIMIN E ZONAVE URBANE DHE ZHVILLIMIN E QËNDRUESHËM DHE URBAN, ZONAVE  ME NEVOJA SPECIFIKE ZHVILLIMORE DHE PËR ZHVILLIMIN E FSHATRAVE

1.LËNDA E THIRRJES PUBLIKE

Lënda e thirrjes publike është ndarja e mjeteve për financimin e projekteve për zhvillimin e zonave urbane dhe zhvillimin e qëndrueshëm dhe urban, zonave me nevoja specifike zhvillimore dhe për zhvillimin e fshatrave, nga Programa për ndryshimin dhe plotësimin e Programës për zhvillim të barabartë rajonal për vitin 2021 me mjete të planifikuara indikative për vitin 2022 (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 84/2021).

I. PROPOZIM – PROJEKTE PËR ZHVILLIMIN E ZONAVE URBANE DHE ZHVILLIMIN E QËNDRUESHËM DHE URBAN.

1. SHUMA E MJETEVE

Shuma e përgjithshme e mjeteve për  financimin e projekteve  për zhvillim të zonave urbane dhe zhvillimin e qëndrueshëm dhe urban sipas nenit  2 pika 3.4 nga tabela e Programës për ndryshimin dhe plotësimin e Programës për zhvillim të barabartë rajonal për vitin 2021 me mjete të planifikuara indikative për vitin 2022 (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.84/2021) është 124.875.000 denarë.

2. MËNYRA E NDARJES SË MJETEVE

Sipas nenit 39 paragrafi (2) të Ligjit për Zhvillimin e Barabartë Rajonal, shuma e përgjithshme e mjeteve për zhvillimin e zonave urbane dhe zhvillimin e qëndrueshëm dhe urban ndahet në rajone në pajtueshmëri me klasifikimin e rajoneve planore sipas shkallës së zhvillimit.

Nga Programa për ndryshimin dhe plotësimin e Programës për zhvillim të barabartë rajonal për vitin 2021 me mjete të planifikuara indikative për vitin 2022, mjetet për zhvillimin e zonave urbane dhe zhvillimin e qëndrueshëm dhe urban janë ndarë si më poshtë:

Zhvillimi I zonave urbane dhe zhvillimi I qëndrueshëm urbanPjesëmarrja në % sipas shkallës së zhvillimitBuxheti në denarë
Rajoni planor I Shkupit7,2%8.991.000
Rajoni planor Juglindor11,1%13.861.125
Rajoni planor Lindor11,3%14.110.875
Rajoni planor I Pollogut13,2%16.483.500
Rajoni planor I Pellagonisë11,9%14.860.125
Rajoni planor I Vardarit14,7%18.356.625
Rajoni planor Jugperendimor13,3%16.608.375
Rajoni planor Verilindor17,3%21.603.375

3. MËNYRA E DORËZIMIT TË PROPOZIM –PROJEKEVE

Të drejtë për dorëzim të propozim – projekteve për zhvillim të zonave urbane dhe zhvillim të qëndrueshëm dhe urban sipas nenit 39 paragrafi (1) kanë komunat me seli në qytet, komunat në qytetin e Shkupit dhe qyteti i Shkupit

Komunat aplikojnë me propozim – projekte për  ndarjen e mjeteve për zhvillim të zonave urbane dhe zhvillim të qëndrueshëm dhe urban nëpërmjet plotësimit të formularit për aplikim  i cili është publikuar në web faqen e Byrosë për Zhvillim Rajonal  www.brr.gov.mk  

4. AFATI I DORËZIMIT TË  PROPOZIM –PROJEKTEVE

Komunat formularët e tyre për aplikim për financim të propozim – projekteve për zhvillim të zonave urbane dhe zhvillim të qëndrueshëm dhe urban duhet t’i dorëzojnë në Byronë për Zhvillim Rajonal, rruga Sh. Kirili dhe Metodi nr.20 Shkup, dy formular aplikimi në origjinal dhe në formë elektronike në CD (formular origjinal i skanuar dhe word) në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh nga dita e shpalljes së thirrjes publike  në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë  së Veriut dhe në gazetat publike.

II. PROPOZIM – PROJEKTE PËR ZHVILLIMIN E ZONAVE ME NEVOJA SPECIFIKE ZHVILLIMORE.

1. SHUMA E MJETEVE

Shuma e përgjithshme e mjeteve për  financimin e projekteve  për zhvillim të zonave me nevoja specifike zhvillimore sipas nenit  2 pika 3.4 nga tabela e Programës për ndryshimin dhe plotësimin e Programës për zhvillim të barabartë rajonal për vitin 2021 me mjete të planifikuara indikative për vitin 2022, (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 84/2021) është 124.875.000 denarë.

2. MËNYRA E DORËZIMIT TË PROPOZIM – PROJEKEVE

Të drejtë për dorëzim të propozim – projekteve për zhvillim të zonave me nevoja specifike zhvillimore sipas nenit 40 kanë komunat dhe komunat në qytetin e Shkupit në të cilat identifikohen zona me nevoja specifike zhvillimore, të përcaktuara me Vendimin për Përcaktimin e Zonave me Nevoja Specifike Zhvillimore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 263/19), si dhe qendrat për zhvillimin e rajoneve planore, ndërmarrjet publike dhe institucionet publike të themeluara nga shteti, komunat në qytetin e Shkupit dhe qyteti i Shkupit, institucionet shkencore dhe të arsimit të lartë dhe shoqatat.

Komunat dhe komunat në qytetin e Shkupit, qendrat për zhvillimin e rajoneve planore, ndërmarrjet publike dhe institucionet publike të themeluara nga shteti, komunat në qytetin e Shkupit dhe qyteti i Shkupit, institucionet shkencore dhe të arsimit të lartë dhe shoqatat aplikojnë me propozim – projekte për ndarjen e mjeteve për zhvillim të zonave me nevoja specifike zhvillimore nëpërmjet plotësimit të formularit për aplikim  i cili është publikuar në web faqen e Byrosë për Zhvillim Rajonal  www.brr.gov.mk 

3. AFATI I DORËZIMIT TË  PROPOZIM – PROJEKTEVE

Komunat dhe komunat në qytetin e Shkupit, qendrat për zhvillimin e rajoneve planore, ndërmarrjet publike dhe institucionet publike të themeluara nga shteti, komunat në qytetin e Shkupit dhe qyteti i Shkupit, institucionet shkencore dhe të arsimit të lartë dhe shoqatat formularët e tyre për aplikim për financim të propozim – projekteve për zhvillim të zonave me nevoja specifike zhvillimore duhet t’i dorëzojnë në Byronë për Zhvillim Rajonal, rruga Sh. Kirili dhe Metodi nr.20 Shkup, dy formular aplikimi në origjinal dhe në formë elektronike në CD (formular origjinal i skanuar dhe word) në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh nga dita e shpalljes së thirrjes publike  në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë  së Veriut dhe në gazetat publike.

III PROPOZIM – PROJEKTE PËR ZHVILLIMIN E FSHATRAVE

1.SHUMA E MJETEVE

Shuma e përgjithshme e mjeteve për  financimin e projekteve  për zhvillim të fshatrave sipas nenit  2 pika 2.3 nga tabela e Programës për ndryshimin dhe plotësimin e Programës për zhvillim të barabartë rajonal për vitin 2021 me mjete të planifikuara indikative për vitin 2022, (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 84/2021) është 124.875.000 denarë.

2. MËNYRA E NDARJES SË MJETEVE

Sipas nenit 41 paragrafi (2) të Ligjit për Zhvillimin e Barabartë Rajonal, shuma e përgjithshme e mjeteve për zhvillimin e fshatrave ndahet në rajone planore në pajtueshmëri me klasifikimin e rajoneve planore sipas shkallës së zhvillimit.

Nga Programa për ndryshimin dhe plotësimin e Programës për zhvillim të barabartë rajonal për vitin 2021 me mjete të planifikuara indikative për vitin 2022, mjetet për zhvillimin e fshatrave janë ndarë si më poshtë:

Zhvillimi I fshatravePjesëmarrja në % sipas shkallës së zhvillimitBuxheti në denarë
Rajoni planor I Shkupit7,2%8.991.000
Rajoni planor Juglindor11,1%13.861.125
Rajoni planor Lindor11,3%14.110.875
Rajoni planor I Pollogut13,2%16.483.500
Rajoni planor I Pellagonisë11,9%14.860.125
Rajoni planor I Vardarit14,7%18.356.625
Rajoni planor Jugperendimor13,3%16.608.375
Rajoni planor Verilindor17,3%21.603.375

3. MËNYRA E DORËZIMIT TË PROPOZIM  – PROJEKEVE

Të drejtë për dorëzim të propozim – projekteve për zhvillim të fshatrave kanë komunat dhe komunat e qytetit të Shkupit të cilat kanë fshatra në përbërjen e tyre, sipas nenit 10 dhe nenit 12 nga Ligji për Organizim Territorial i Republikës së Maqedonisë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 55/04).

Komunat aplikojnë me propozim – projekte për  ndarjen e mjeteve për zhvillim të fshatrave nëpërmjet plotësimit të formularit për aplikim  i cili është publikuar në web faqen e Byrosë për Zhvillim Rajonal  www.brr.gov.mk  

Komunat me seli në qytet të cilat dorëzojnë propozim-projekte për zhvillimin e fshatrave të cilët hyjnë në përbërjen e tyre sipas nenit 48 paragrafi (5), janë të obliguara të sigurojnë  bashkëfinancim në lartësi  prej 50% nga vlera  e  propozim – projekti.

3. AFATI I DORËZIMIT TË  PROPOZIM –PROJEKTEVE

Komunat formularët e tyre për aplikim për financim të propozim – projekteve për zhvillim të fshatrave duhet t’i dorëzojnë në Byronë për Zhvillim Rajonal, rruga Sh. Kirili dhe Metodi nr.20 Shkup, dy formular aplikimi në origjinal dhe në formë elektronike në CD (formular origjinal i skanuar dhe word) në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh nga dita e shpalljes së thirrjes publike  në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë  së Veriut dhe në gazetat publike.

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *

Close Search Window