Ndërtimi dhe regullimi i parterit në sheshin e vogël SA në qendër të Vevçanit