Lajme, Thirrje publike|

Në bazë të nenit 35 paragrafi 1 dhe neni 36 paragrafi 1 nga Ligji për Zhvillim të Barabartë Rajonal (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.63/07, 187/13 и 43/14, 215/2015 dhe 64/2018), Byroja për Zhvillim Rajonal shpall

THIRJE PUBLIKE

PËR GRUMBULLIMIN E PROPOZIM – PROJEKTEVE PËR ZHVILLIMIN E RAJONEVE ME NEVOJA SPECIFIKE ZHVILLIMORE DHE PËR ZHVILLIMIN E FSHATRAVE PËR VITIN 2020.

1.LËNDA E THIRRJES PUBLIKE

Lënda e thirrjes publike është ndarja e mjeteve për financimin e projekteve për zhvillimin e rajoneve me nevoja specifike zhvillimore dhe për zhvillimin e fshatrave, mjete të përcaktuara në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2020, seksioni 280.01,  Subprograma  OA  Zhvillimi i barabartë rajonal zëri  488 Dotacione  kapitale për NJVL-të.

I.GRUMBULLIMI I PROPOZIM- PROJEKTEVE PËR ZHVILLIMIN E RAJONEVE ME NEVOJA SPECIFIKE ZHVILLIMORE.

2. SHUMA E MJETEVE

Shuma e përgjithshme e mjeteve për  financimin e projekteve  për zhvillim të rajoneve me nevoja specifike zhvillimore në pajtueshmëri me nenin  2 pika 4 nga tabela e Programës për Zhvillim të Barabartë Rajonal për vitin 2020, Subprograma  OA për  zhvillimi të barabartë rajonal zëri 488 Dotacione kapitale deri te NJVL-të, (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 7/20) është përcaktuar në vlerë prej 91.880.000 denarë.

3. MËNYRA E DORËZIMIT TË PROPOZIM -PROJEKEVE

Të drejtë për dorëzim të propozim-projekteve për zhvillim të rajoneve me nevoja specifike zhvillimore kanë njësitë e vetëqeverisjes lokale të cilat në përbërjen e tyre kanë vendbanime  me status të rajoneve me nevoja specifike zhvillimore, të përcaktuara me Vendimin për përcaktimin e rajoneve me nevoja specifike zhvillimore (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.33/2014).

Njësitë e vetëqeverisjes lokale aplikojnë me propozim-projekte për  ndarjen e mjeteve për zhvillim të rajoneve me nevoja specifike zhvillimore nëpërmjet plotësimit të formularit për aplikim  i cili është publikuar në web faqen e Byrosë për Zhvillim Rajonal  www.brr.gov.mk  

4. AFATI I DORËZIMIT TË  PROPOZIM -PROJEKTEVE

Njësit e vetëqeverisjes lokale aplikacionet e tyre për financim të propozim-projekteve për zhvillim të rajoneve me nevoja specifike zhvillimore duhet t’i dorëzojnë në Byronë për Zhvillim Rajonal, rruga Sv.Kirili dhe Metodij nr.20 Shkup, dy formular aplikimi në origjinal dhe në formë elektronike në CD (formular origjinal i skanuar dhe word (ose pdf format)) në afat prej 10 (dhjetë) ditësh nga dita e shpalljes së thirrjes publike  në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë  së Veriut dhe në gazetat publike.

II PËR GRUMBULLIMIN E PROPOZIM – PROJEKTEVE PËR ZHVILLIMIN E FSHATRAVE

1.SHUMA E MJETEVE

Shuma e përgjithshme e mjeteve për financimin e projekteve për zhvillimin e fshatrave nga Programa për Zhvillim të Barabartë Rajonal për vitin 2020, Subprograma OA për zhvillim të barabartë rajonal, zëri 488 Dotacione kapitale për NJVL, neni 2 pika 5 nga tabela (Gazeta Zyrtare e Republikës së  Maqedonisë së Veriut nr. 7/20) është përcaktuar në vlerë prej  45.940.000 denarë.

2. MËNYRA E SHPËRNDARJES SË MJETEVE

Në pajtueshmëri me nenin 32 nga Ligji për Zhvillim të Barabartë Rajonal  mjetet e përgjithshme për zhvillim të fshatrave të përcaktuara në Programat e lartpërmendur  ndahen sipas rajoneve  planore ku çdo rajon merr pjesë të barabartë.

Nga Programa  për Zhvillim të Barabartë Rajonal për vitin 2020, Subprograma OA  për zhvillimit të barabart rajonal, zëri 488 Dotacione  kapitale për NJVL për secilin nga rajonet planore ndahen mjete në vlerë prej 5.742.500 denarë.

3. MËNYRA E DORËZIMIT TË PROPOZIM –PROJEKEVE

Të drejtë për dorëzim të propozim-projekteve për zhvillim të rajoneve me nevoja specifike zhvillimore kanë njësitë e vetëqeverisjes lokale të cilat në përbërjen e tyre kanë vendbanime  me status të rajoneve me nevoja specifike zhvillimore, të përcaktuara me Vendimin për përcaktimin e rajoneve me nevoja specifike zhvillimore (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.33/2014).

Njësitë e vetëqeverisjes lokale aplikojnë me propozim-projekte për  ndarjen e mjeteve për zhvillim të rajoneve me nevoja specifike zhvillimore nëpërmjet plotësimit të formularit për aplikim  i cili është publikuar në web faqen e Byrosë për Zhvillim Rajonal  www.brr.gov.mk    

Njësitë e vetëqeverisjes lokale me seli në qytet të cilat dorëzojnë propozim-projekte për zhvillimin e fshatrave të cilët hyjnë në përbërjen e tyre janë të obliguar të sigurojnë  bashkëfinancim në lartësi  prej 50% nga vlera  e  propozim – projekti.

4. AFATI I DORËZIMIT TË  PROPOZIM -PROJEKTEVE

Njësit e vetëqeverisjes lokale aplikacionet e tyre për financim të propozim-projekteve për zhvillim të rajoneve me nevoja specifike zhvillimore duhen t’i dorëzojnë në Byronë për Zhvillim Rajonal, rruga Sv.Kirili dhe Metodij nr.20 Shkup, dy formular aplikimi në origjinal dhe në formë elektronike në CD (word format dhe  dhe formular origjinal i skanuar pdf format) në afat prej 10 (dhjetë) ditësh nga dita e shpalljes së thirrjes publike  në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe në gazetat publike respektivisht deri me datë 31.01.2020.

Comments are closed.

Close Search Window