PROGRAMA PËR ZHVILLIM TË BARABARTË RAJONAL PËR VITIN 2020