Programa për Zhvillim të barabartë regjional për vitin 2019 – Formulari për Aplikim