Shpallje interne|

Në pajtim me nenin 48 paragrafi 4 të Ligjit për nëpunsat  Administrative ( “Gazeta zyrtare” nr. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 16/05, 142/16 dhe 11/18) rregullat për formën dhe përmbajtjen e njoftimit të brendshëm, metodën e dorëzimit të aplikimit për promovimin, mënyrën e zbatimit të zgjedhjes administrative dhe intervistës, dhe si vlerësimin e tyre dhe numri maksimal i pikëve të procedurës të përzgjedhjes, në varësi të kategorisë së punës i cili publikon shpalljen e brendshme (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.11 / 2015, 35/20 18), si dhe Rregullorja për sistematizimin e vendeve të punës në Byronë për zhvillim rajonal, nr. 04-152 / 4 të datës 23.04.2018 dhe Rregulloren për Ndryshimin dhe Plotësimin e Byrosë për Rregullore të Zhvillimit Rajonal për sistematizimin e vendeve të punës në Byronë për Zhvillim Rajonal, nr. 04-152 / 7 nga 24.09.2018: shpallë

 

SHPALLJE INTERNE  NR. 02/2018

për avansimin  e dy zyrtarëve administrativë në Byronë për zhvillim rajonal

  1. UPR 01 01 V03 000 Bashkëpunëtorë për grumbullimin e të dhënave për projektet e zhvillimit të fshatrave, Njësia për dokumentet e planifikimit operativ, Sektori për zbatimin e politikave të zhvillimit rajonal – 1 përmbarues

  Kushtet e përgjithshme :

–           të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,

– të përdorin në mënyrë aktive gjuhën Мaqedonase,

– të jetë një i rritur,

– të ketë një përshtatshmëri të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

– me aktgjykim të formës së prerë të gjykatës, nuk dënohet me ndalim të kryerjes së një profesioni, veprimtarie ose detyre.

Kushtet e veçanta:

– Kualifikimet profesionale: niveli i kualifikimeve VI B sipas Kornizës Maqedonase të Kualifikimeve dhe  të fituar të paktën 180 kredi sipas ECTS ose përfunduar VII / 1 shkallë Shkenca Juridike ose Administrata Publike dhe Administratë

–    Përvojë pune: të paktën një vit përvojë pune në profesion

Kompetencat e përgjithshme të punës në nivelin e ndërmjetëm

– zgjidhjen e problemeve dhe vendosjen e çështjeve brenda fushëveprimit të saj

– të mësuarit dhe zhvillimit;

– komunikim;

– arritja e rezultateve;

– puna me të tjerët / puna ekipore;

– ndërgjegjësim strategjik;

– orientimi drejt palëve / palëve të interesuara;

– menaxhimi financiar.

Kompetencat specifike të punës:

–    njohuri aktive të një prej tre gjuhëve më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht),

– njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë

Orari i   punës:

  • Ditët e punës: nga e hëna deri të premten
  • Orët e punës në javë: 40 orë
  • Orari i punës: ora 7:30 deri në orën 20:30 deri në orën 15:30 deri në orën 16:30
  • Përshkrimi i orëve të punës: duke filluar nga ora 7:30 deri në orën 20:30 dhe duke e mbyllur atë në orën 15: 30-16: 30 Rroga : Shuma neto është 22,475.00 denarë.
  1. UPR 01 01 B01 000 Këshilltar i Projektit, Njësia e Grumbullimit të Projekteve, Departamenti i Zbatimit të Projektit dhe Monitorimi i Përdorimit të Fondeve të Zhvillimit Rajonal – 1 Zyrtar Zbatues

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,

– të përdorin në mënyrë aktive gjuhën maqedonase,

– të jetë një i rritur,

– të ketë një përshtatshmëri të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

– me aktgjykim të formës së prerë të gjykatës, nuk dënohet me ndalim të kryerjes së një profesioni, veprimtarie ose detyre.

Kushtet e veçanta:

–   Kualifikimet profesionale: niveli i kualifikimeve VI A sipas Kornizës Maqedonase të Kualifikimeve dhe fituar të paktën 240 kredi sipas ECTS ose përfunduar VII / 1 Shkenca Juridike, Letërsi, Administrate Publike dhe

– Përvojë pune: së paku tre vjet përvojë pune në profesion

Kompetencat e përgjithshme të punës në nivelin e ndërmjetëm

 – zgjidhjen e problemeve dhe vendosjen e çështjeve brenda fushëveprimit të saj

– të mësuarit dhe zhvillimit;

– komunikim;

– arritja e rezultateve;

– puna me të tjerët / puna ekipore;

– ndërgjegjësim strategjik;

– orientimi drejt palëve / palëve të interesuara;

– menaxhimi financiar.

Kompetencat specifike të punës:njohuri aktive për një nga tre gjuhët më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht),

– njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë

  • Orari i kohës së punës: nga e hëna deri të premten
  • Orët e punës në javë: 40 часа
  • Orari i punës:7:30/8:30 часот до 15:30/16:30 часот
  • Përshkrimi i orëve të punës:duke filluar nga ora 7:30 deri në orën 20:30 dhe duke i dhënë fund të njejtit mes orës 15:30 dhe 16:30

 Rroga : Shuma neto është 24,998.00 denarë

Zyrtari administrativ i punësuar në Byronë për Zhvillim Rajonal, i cili plotëson kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për plotësimin e vendeve të lira të parashikuara për nivelin e duhur me Ligjin për Zyrtarët Administrativ dhe Rregulloren për sistematizimin e vendeve të punës në Byronë për Zhvillim Rajonal, në këtë rast, zyrtari administrativ duhet gjithashtu të plotësojë kushtet e mëposhtme:

– të vlerësohet “A” ose “B” në vlerësimin e fundit,

– është punë e nivelit të menjëherë të ulët ose të jetë në punë në të njëjtën kategori e cila është punë që u botua njoftim të brendshëm,

– kanë kaluar të paktën dy vjet në punën aktuale dhe

– atij nuk iu dha masë disiplinore në vitin e fundit para publikimit të shpalljes.

Zyrtarët e interesuar administrative, të paraqesë një kërkesë të plotë dhe prova e të dhënave të paraqitura në aplikim nëpër arkivat e Byrosë për zhvillim rajonal të oficerit administrativ i cili është përgjegjës për burimet njerëzore dhe adresën e biznesit të zyrtarit administrativ përgjegjës për burimet njerëzore covecki.resursi @ outlook.com.

Kandidatët e aplikimit përveç provave për plotësimin e kushteve të përgjithshme dhe të veçanta mund të paraqesin edhe provat në vijim

– mbështetje për trajnim dhe / ose trajnim të suksesshëm

– konfirmuar për mentorim të zbatuar me sukses

Afati për paraqitjen e provave 5 (pesë) ditëve të fundit nga data e publikimit në faqen e internetit të Byrosë për zhvillim rajonal.

Kandidatët e aplikimit janë të obliguar në bazë të materialit dhe përgjegjësisë penale për të verifikuar se të dhënat në aplikacion janë të sakta dhe të paraqitur prova besnik me origjinalin.

SHËNIM: Aplikacionet e kompletuara të parakohshme, jo të plota dhe të çrregullta nuk do të merren parasysh. Kandidati që ka paraqitur informacion të rremë në aplikimin ose të përcaktojë që hyri në të dhëna të rreme, do të skualifikohen nga procedurat e mëtejshme në këtë listë.

Shpallja interne     

Fletëparaqitje për shpalljen interne   

Comments are closed.

Close Search Window