Shpallje interne, Uncategorized|

  1. UPR 01 01 B04 000 Udhëheqësi i njësisë për dokumentet e planifikimit operacional, Njësia për dokumentet e planifikimit operacional, Sektori për zbatimin e politikës së zhvillimit rajonal -1 zbatues 

Vendim  

2. UPR 01 01 V03 000 Zyrtari për grumbullimin e të dhënave për projektet e zhvillimit të fshatrave, Njësia e dokumentacionit të planifikimit operativ, Sektori për zbatimin e politikës rajonale të zhvillimit – 1 përmbarues

  Vendim 

3. UPR 01 01 G01 000 Referent i Pavarur për zbatimin e sistemit të Informacionit, Njësia e sistemit të informacionit për zhvillimin rajonal, Njësia për zbatimin e politikave të zhvillimit rajonal – 1 zbatues

Vendim 

4. UPR 01 01 B01 000 Këshilltar për projekte, Njësia për grumbullimin e projekteve, Njësia e zbatimit të projektit dhe monitorimi i përdorimit të fondeve të zhvillimit rajonal – 1 Zbatues

Vendim 

5. UPR 01 01 V02 000 Bashkëpunëtor i lartë për rishikimin dhe verifikimin e dokumentacionit të projektit, Njësinë për grumbullimin e projekteve, Njësia e implementimit të projekteve dhe monitorimin e përdorimit të fondeve të zhvillimit rajonal – 1 Zyrtar Zbatues

Vendim 

6. UPR 01 01 V01 000 Këshilltar për mbështetje profesionale operative në zbatimin dhe vlerësimin e zbatimit të projekteve të zhvillimit rajonal, Njësia për monitorimin, vëzhgimin dhe vlerësimin e projekteve, Sektorin për zbatimin e projekteve dhe monitorimin e përdorimit të fondeve të zhvillimit rajonal – 1

Vendim 

7. UPR 01 01 B01 000 Këshilltar i Burimeve Njerëzore,njësia  e administratës së ekspertëve, Sektori  i çështjeve të përgjithshme dhe administrative – 1 zbatues

Vendim   

8. UPR 01 01 B01 000 Këshilltar për dokumentacionin teknik, njësia e furnizimeve publike, sektori të çështjeve të përgjithshme dhe administrative – 1 zbatues

Vendim 

9. UPR 01 01 B04 000 Udhëheqës i njësisë për çështje  financiare, Njësia e çështjeve financiare – 1 zbatues

Vendim 

 

Comments are closed.

Close Search Window