Shpallje interne|

          Në   pajtim me nenin 48 paragrafi 4 të Ligjit për Nëpunsave  Administrative ( “Gazeta zyrtare” nr. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 16/05, 142/16 dhe 11/18) rregullat për formën dhe përmbajtjen e njoftimit të brendshëm, metodën e dorëzimit të aplikimit për promovimin, mënyrën e zbatimit të zgjedhjes administrative dhe intervistës, dhe si vlerësimin e tyre dhe numri maksimal i pikëve të procedurës të përzgjedhjes, në varësi të kategorisë së punës e cila është botuar në shpalljen interne  ( “Gazeta Zyrtare” nr.11 / 2015 35/20 18) dhe Rregullorja për sistematizimin e vendeve të punës në Byronë për zhvillim rajonal nr. 04-152 / 4 të datës 23.04.2018, Byroja për Zhvillimin Rajonal shpall:

SHPALLJE  INTERNE  Nr. 01/2018

Për avansimin  e 9 zyrtarëve administrativë

në Byronë për Zhvillim Rajonal

 1. UPR 01 01 B04 000 Udhëheqësi i Njësisë për Dokumentet e Planifikimit Operativ, Njësia për Dokumentet e Planifikimit Operacional, Sektori për Zbatimin e Politikës së Zhvillimit Rajonal -1 zbatues

Kushtet e përgjithshme :

–    të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,

– të përdorin në mënyrë aktive gjuhën maqedonase,

– të jetë një i rritur,

– kanë një përshtatshmëri të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës

– me aktgjykim të formës së prerë të gjykatës, nuk dënohet me ndalim të kryerjes së një profesioni, veprimtarie ose detyre.

Kushtet e veçanta:

Kualifikimet profesionale: niveli i kualifikimeve VI A sipas Kornizës  së Мaqedonisë  të kualifikimeve dhe të paktën 240 kredi të fituara sipas ECTS ose përfunduar VII / 1 shkallë Juridike ose arsim

Përvojë pune: të paktën katër vjet përvojë pune në profesionin e të paktën një viti në një punë në sektorin publik, që do të thotë së paku gjashtë vjet përvojë pune në profesionin e të paktën dy vjetëve në një postudhëheqës  në sektorin privat

Kompetencat e përgjithshme të punës në një nivel të avancuar

  – zgjidhjen e problemeve dhe vendosjen e çështjeve brenda fushëveprimit të saj

– të mësuarit dhe zhvillimit;

– komunikim;

– arritja e rezultateve;

– puna me të tjerët / puna ekipore;

– ndërgjegjësim strategjik;

– orientimi drejt palëve / palëve të interesuara;

– menaxhimi; dhe

– menaxhimi financiar

. Kompetencat specifike të punës:

– njohuri aktive për një nga tre gjuhët më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht),

– njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë zyre dhe

– kaloi një test menaxhimi administrative

Orari i kohës  së punës:

 • Ditët e punës: nga e hëna deri të premten
 • Orët e punës në javë: 40 orë
 • Orari i punës: ora 7:30 deri në orën 20:30 deri në orën 15:30 deri në orën 16:30
 • Përshkrimi i orëve të punës: duke filluar nga ora 7:30 deri në orën 20:30 dhe duke e mbyllur atë në orën 15: 30-16: 30

Paga: Shuma neto e parasë së gatshme është 28.277,00 denarë.

2.UPR 01 01 V03 000 Bashkëpuntorë  për grumbullimin e të dhënave për projektet e zhvillimit të fshatrave, Njësia e dokumentacionit të planifikimit operativ, Sektori për zbatimin e politikës rajonale të zhvillimit – 1 zbatues

Kushtet e përgjithshme :

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,

– të përdorin në mënyrë aktive gjuhën maqedonase,

– të jetë një i rritur,

– të ketë një përshtatshmëri të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

– me aktgjykim të formës së prerë të gjykatës, nuk dënohet me ndalim të kryerjes së një profesioni, veprimtarie ose detyre.

 Kushtet e veçanta :

Kualifikimet profesionale: niveli i kualifikimeve VI B sipas Kornizës Maqedonase të Kualifikimeve dhe fituar të paktën 180 kredi sipas ECTS ose përfunduar VII / 1 shkallë Shkenca Juridike ose Administrata Publike dhe Administratë

– Përvojë pune: të paktën një vit përvojë pune në profesion

Kompetencat e përgjithshme të punës në nivelin e ndërmjetëm

– zgjidhjen e problemeve dhe vendosjen e çështjeve brenda fushëveprimit të saj

– të mësuarit dhe zhvillimit;

– komunikim;

– arritja e rezultateve;

– puna me të tjerët / puna ekipore;

– ndërgjegjësim strategjik;

– orientimi drejt palëve / palëve të interesuara;

– menaxhimi financiar.

Kompetencat e veçanta të punës:

– njohuri aktive për një nga tre gjuhët më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht),

– njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë

Orari  i punës:

 • Ditët e punës: nga e hëna deri të premten
 • Orët e punës në javë: 40 orë
 • Orari i punës: ora 7:30 deri në orën 20:30 deri në orën 15:30 deri në orën 16:30
 • Përshkrimi i orëve të punës: duke filluar nga ora 7:30 deri në orën 20:30 dhe duke e mbyllur atë në orën 15: 30-16: 30

 Paga :Shuma neto është 22,475.00 denarë..

 • UPR 01 01 G01 000 Nëpunës i Pavarur për Implementimin e Sistemit të Informimit, Njësia e Sistemit të Informimit për Zhvillimin Rajonal, Sektori për Zbatimin e Politikës së Zhvillimit Rajonal – 1 agjent përmbarues

Kushtet e përgjithshme :

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,

– të përdorin në mënyrë aktive gjuhën Maqedonase,

– të jetë një i rritur,

– të ketë një përshtatshmëri të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

– me aktgjykim të formës së prerë të gjykatës, nuk dënohet me ndalim të kryerjes së një profesioni, veprimtarie ose detyre.

Kushtet e veçanta:

– Kualifikimet profesionale: niveli i kualifikimit V A ose niveli i kualifikimit IV sipas Kornizës Maqedonase të Kualifikimeve dhe 180 ose 240 kredi të dhëna nga ECVET ose ICSET ose të paktën arsim të lartë apo të mesëm, gjimnazi ose ekonomi

Përvojë pune: së paku tre vjet përvojë pune në profesion

Kompetencat e përgjithshme të punës në nivelin bazë

– të mësuarit dhe zhvillimit;

– Komunikim;

– Arritja e rezultateve;

– Puna me të tjerët / puna ekipore;

– Ndërgjegjësim strategjik

– Orientimi drejt palëve / palëve të interesuara;

– Menaxhimi financiar.

Kompetencat e veçanta të punës:

– njohuri aktive për një nga tre gjuhët më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht),

– njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë

Orari i kohës së punës:

 • Ditët e punës: nga e hëna deri të premten
 • Orët e punës në javë: 40 orë
 • Orari i punës: ora 7:30 deri në orën 20:30 deri në orën 15:30 deri në orën 16:30
 • Përshkrimi i orëve të punës: duke filluar nga ora 7:30 deri në orën 20:30 dhe duke e mbyllur atë në orën 15: 30-16: 30

 Paga: Shuma neto e parave të gatshme është 15.663,00 denarë.

 1. UPR 01 01 B01 000 Këshilltar për përpilimin e Projektit, Njësia e Grumbullimit të Projekteve, Njësia e Zbatimit të Projektit dhe Monitorimi i Përdorimit të Fondeve të Zhvillimit Rajonal – 1 Zyrtar Zbatues

Kushtet e përgjithshme:

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,

– të përdorin në mënyrë aktive gjuhën maqedonase,

– të jetë një i rritur,

– të ketë një përshtatshmëri të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

– me aktgjykim të formës së prerë të gjykatës, nuk dënohet me ndalim të kryerjes së një profesioni, veprimtarie ose detyre.

Kushtet e veçanta :

– Kualifikimet profesionale: niveli i kualifikimeve VI A sipas Kornizës Maqedonase të Kualifikimeve dhe fituar të paktën 240 kredi sipas ECTS ose përfunduar VII / 1 shkallë Shkenca Juridike ose Shkencë për Letërsi dhe

Përvoja e punës: së paku tre vjet përvojë pune në profesion

Kompetencat e përgjithshme të punës në nivelin e ndërmjetëm

– zgjidhjen e problemeve dhe vendosjen e çështjeve brenda fushëveprimit të saj

– të mësuarit dhe zhvillimit;

– komunikim;

– arritja e rezultateve;

– puna me të tjerët / puna ekipore;

– ndërgjegjësim strategjik;

– orientimi drejt palëve / palëve të interesuara;

– menaxhimi financiar

Kompetencat e veçanta të punës:

– njohuri aktive për një nga tre gjuhët më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht),

– njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë

Orari i kohës të punës:

 • Ditët e punës: nga e hëna deri të premten
 • Orët e punës në javë: 40 orë
 • Orari i punës: ora 7:30 deri në orën 20:30 deri në orën 15:30 deri në orën 16:30
 • Përshkrimi i orëve të punës: duke filluar nga ora 7:30 deri në orën 20:30 dhe duke e mbyllur atë në orën 15: 30-16: 30

 Paga: Shuma neto është 24,998.00 denarë

 • UPR 01 01 V02 000 Bashkëpunëtor i lartë për rishikimin dhe verifikimin e dokumentacionit të projektit, Njësinë e Grumbullimit të Projekteve, Njësia e Implementimit të Projekteve dhe Monitorimin e Përdorimit të Fondeve të Zhvillimit Rajonal – 1 Zyrtar Zbatues

Kushtet e përgjithshme :

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,

– të përdorin në mënyrë aktive gjuhën maqedonase,

– të jetë një i rritur,

– të ketë një përshtatshmëri të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

– me aktgjykim të formës së prerë të gjykatës, nuk dënohet me ndalim të kryerjes së një profesioni, veprimtarie ose detyre.

Kushtet e veçanta:

– Kualifikimet profesionale: niveli i kualifikimit VI B sipas Kornizës Maqedonase të Kualifikimeve dhe fituar të paktën 180 kredi sipas ECTS ose përfunduar VII / 1 shkallë Shkenca Juridike, Arkitekturë, Planifikim Urban dhe Planifikim dhe

Përvoja e punës: së paku dy vjet përvojë pune në profesion

Kompetencat e përgjithshme të punës në nivelin e ndërmjetëm

– zgjidhjen e problemeve dhe vendosjen e çështjeve brenda fushëveprimit të saj

– të mësuarit dhe zhvillimit;

– komunikim;

– arritja e rezultateve;

– puna me të tjerët / puna ekipore;

– ndërgjegjësim strategjik;

– orientimi drejt palëve / palëve të interesuara;

– menaxhimi financiar.

Kompetencat e veçanta të punës:

– njohuri aktive për një nga tre gjuhët më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht),

– njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë

Orari i orarit të punës: • Ditët e punës: nga e hëna deri të premten

 • Orët e punës në javë: 40 orë
 • Orari i punës: ora 7:30 deri në orën 20:30 deri në orën 15:30 deri në orën 16:30
 • Përshkrimi i orëve të punës: duke filluar nga ora 7:30 deri në orën 20:30 dhe duke e mbyllur atë në orën 15: 30-16: 30

 Paga : Shuma neto e parave të gatshme është 23,232.00 denarë

 1. UPR 01 01 V01 000 Këshilltar për mbështetje profesionale operative në zbatimin dhe vlerësimin e zbatimit të projekteve të zhvillimit rajonal, Njësia për Monitorimin, Monitorimin dhe Vlerësimin e Projekteve, Sektorin për Zbatimin e Projekteve dhe Monitorimin e Përdorimit të Fondeve të Zhvillimit Rajonal – 1 përmbarues– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,

– të përdorin në mënyrë aktive gjuhën maqedonase,

– të jetë një i rritur,

– të ketë një përshtatshmëri të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

– me aktgjykim të formës së prerë të gjykatës, nuk dënohet me ndalim të kryerjes së një profesioni, veprimtarie ose detyre.

Kushtet e veçanta:

Kualifikimet profesionale: niveli i kualifikimeve VI A sipas Kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe fituar të paktën 240 kredi sipas ECTS ose përfunduar VII / 1 gradë shkencat ekonomike ose shkencat juridike dhe

– Përvojë pune: së paku tre vjet përvojë pune në profesion

Kompetencat e përgjithshme të punës në nivelin e ndërmjetëm

– zgjidhjen e problemeve dhe vendosjen e çështjeve brenda fushëveprimit të saj

– të mësuarit dhe zhvillimit;

– komunikim;

– arritja e rezultateve;

– puna me të tjerët / puna ekipore;

– ndërgjegjësim strategjik;

– orientimi drejt palëve / palëve të interesuara;

– menaxhimi financiar.

Kompetencat specifike të punës:

njohuri aktive për një nga tre gjuhët më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht),

– njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë

Orari ikohës  së punës:

 • Ditët e punës: nga e hëna deri të premten
 • Orët e punës në javë: 40 orë
 • Orari i punës: ora 7:30 deri në orën 20:30 deri në orën 15:30 deri në orën 16:30
 • Përshkrimi i orëve të punës: duke filluar nga ora 7:30 deri në orën 20:30 dhe duke e mbyllur atë në orën 15: 30-16: 30

 Paga : Shuma neto është 24,998.00 denarë

 1. UPR 01 01 B01 000 Këshilltar i Burimeve Njerëzore, Departamenti i Çështjeve të Ekspertëve,Njësia për Çështje të Përgjithshme dhe Administrative – 1 Zbatues

 Kushtet e përgjithshme:

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,

– të përdorin në mënyrë aktive gjuhën maqedonase,

– të jetë një i rritur,

– kanë një përshtatshmëri të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës

– me aktgjykim të formës së prerë të gjykatës, nuk dënohet me ndalim të kryerjes së një profesioni, veprimtarie ose detyre.

 Kushtet e veçanta:

– Kualifikimet profesionale: niveli i kualifikimeve VI A sipas Kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe fituar të paktën 240 kredi sipas ECTS ose përfunduar VII / 1 gradë shkencat ekonomike ose shkencat juridike dhe

Përvojë pune: së paku tre vjet përvojë pune në profesion

Kompetencat e përgjithshme të punës në nivelin e ndërmjetëm 

–    zgjidhjen e problemeve dhe vendosjen e çështjeve brenda fushëveprimit të saj

– të mësuarit dhe zhvillimit;

– komunikim;

– arritja e rezultateve;

– puna me të tjerët / puna ekipore;

– ndërgjegjësim strategjik;

– orientimi drejt palëve / palëve të interesuara;

– menaxhimi financiar.

Kompetencat specifike të punës:

njohuri aktive për një nga tre gjuhët më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht),

– njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrëРаспоред на работното време:

 • Ditët e punës: nga e hëna deri të premten
 • Orët e punës në javë: 40 orë
 • Orari i punës: ora 7:30 deri në orën 20:30 deri në orën 15:30 deri në orën 16:30
 • Përshkrimi i orëve të punës: duke filluar nga ora 7:30 deri në orën 20:30 dhe duke e mbyllur atë në orën 15: 30-16: 30

 Paga : Shuma neto është 24,998.00 denarë

 1. UPR 01 01 B01 000 Këshilltar për dokumentacionin teknik Njësinë efurnizimeve publike, Sektori të Çështjeve të Përgjithshme dhe Administrative – 1 përmbarues

Kushtet e përgjithshme :

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,

– të përdorin në mënyrë aktive gjuhën maqedonase,

– të jetë një i rritur,

– të ketë një përshtatshmëri të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

– me aktgjykim të formës së prerë të gjykatës, nuk dënohet me ndalim të kryerjes së një profesioni, veprimtarie ose detyre

Kushtet e veçanta:

–  Kualifikimet profesionale: niveli i kualifikimeve VI A sipas Kornizës Maqedonase të Kualifikimeve dhe fituar të paktën 240 kredi sipas ECTS ose përfunduar VII / 1 shkallë Shkencat ekonomike dhe

Përvojë pune: së paku tre vjet përvojë pune në profesion

Kompetencat e përgjithshme të punës në nivelin e ndërmjetëm

– zgjidhjen e problemeve dhe vendosjen e çështjeve brenda fushëveprimit të saj

– të mësuarit dhe zhvillimit;

– komunikim;

– arritja e rezultateve;

– puna me të tjerët / puna ekipore;

– ndërgjegjësim strategjik;

– orientimi drejt palëve / palëve të interesuara;

– menaxhimi financiar.

Kompetencat specifike të punës:

– njohuri aktive për një nga tre gjuhët më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht),

– njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë

Orari ikohës  së punës:

 • Ditët e punës: nga e hëna deri të premten
 • Orët e punës në javë: 40 orë
 • Orari i punës: ora 7:30 deri në orën 20:30 deri në orën 15:30 deri në orën 16:30
 • Përshkrimi i orëve të punës: duke filluar nga ora 7:30 deri në orën 20:30 dhe duke e mbyllur atë në orën 15: 30-16: 30

 Paga: Shuma neto është 24,998.00 denarë

 1. UPR 01 01 B04 000 Udhëheqës i Njësie për Çështje Financiare, Njësia e Çështjeve Financiare – 1 Zyrtar i Zbatimit

Kushtet e përgjithshme

– të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,

– të përdorin në mënyrë aktive gjuhën maqedonase,

– të jetë një i rritur,

– të ketë një përshtatshmëri të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

– me aktgjykim të formës së prerë të gjykatës, nuk dënohet me ndalim të kryerjes së një profesioni, veprimtarie ose detyre.

Kushtet e veçanta:

Kualifikimet profesionale: niveli i kualifikimit VI A sipas Kornizës Maqedonase të Kualifikimeve dhe të paktën 240 kredi të fituara sipas ECTS ose përfunduar VII / 1 shkallë Shkenca ekonomike

– Përvojë pune: të paktën katër vjet përvojë pune në profesionin e të paktën një viti në një punë në sektorin publik, që do të thotë së paku gjashtë vjet përvojë pune në profesionin e të paktën dy vjetë në një post menaxherial në sektorin privat

Kompetencat e përgjithshme të punës në një nivel të avancuar

  – zgjidhjen e problemeve dhe vendosjen e çështjeve brenda fushëveprimit të saj

– të mësuarit dhe zhvillimit;

– komunikim;

– arritja e rezultateve;

– puna me të tjerët / puna ekipore;

– ndërgjegjësim strategjik;

– orientimi drejt palëve / palëve të interesuara;

– menaxhimi; dhe

menaxhimi financiar.

Kompetencat specifike të punës:

njohuri aktive për një nga tre gjuhët më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht),

– njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë zyre dhe

– kaloi një test menaxhimi administrative

Koha e orarit të punës:

 • Ditët e punës: nga e hëna deri të premten
 • Orët e punës në javë: 40 orë
 • Orari i punës: ora 7:30 deri në orën 20:30 deri në orën 15:30 deri në orën 16:30
 • Përshkrimi i orëve të punës: duke filluar nga ora 7:30 deri në orën 20:30 dhe duke e mbyllur atë në orën 15: 30-16: 30

 Paga :shuma neto arrinë 28.277,00 денари

Njoftimi i brendshëm mund të ndodhë oficer administrative punësuar në Byronë për zhvillim rajonal, i cili plotëson kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta për kompletimin e punës të vendosur në nivelin e duhur me Ligjin për Zyrtarët Administrative dhe Rregulloren mbi sistematizimin e vendeve të punës në Byronë për Zhvillimin Rajonal, në këtë rast, zyrtari administrativ duhet gjithashtu të plotësojë kushtet e mëposhtme:

të vlerësohet “A” ose “B” në vlerësimin e fundit,

– të jetë në vendin e punës në një nivel të menjëhershëm më të ulët ose të jetë në një punë brenda kategorisë së njëjtë në të cilën posta për punë për të cilën publikohet shpallja e brendshme,

– kanë kaluar të paktën dy vjet në punën aktuale dhe

– atij nuk iu dha masë disiplinore në vitin e fundit para publikimit të shpalljes.

Zyrtarët e interesuar administrative, të paraqesë një kërkesë të plotë dhe prova e të dhënave të paraqitura në aplikim nëpër arkivat e Byrosë për zhvillim rajonal te nëpunësi administrativ i cili është përgjegjës për burimet njerëzore dhe adresën e biznesit të zyrtarit administrativ përgjegjës për burimet njerëzore covecki.resursi @ outlook.com.

Kandidatët e aplikimit përveç provave për plotësimin e kushteve të përgjithshme dhe të veçanta mund të paraqesin edhe provat në vijim

– mbështetje për trajnim dhe / ose trajnim të suksesshëm

– konfirmuar për mentorim të zbatuar me sukses

Afati i fundit për paraqitjen e kërkesës me dëshmi është 5 (pesë) ditë nga data e publikimit në faqen e internetit të Byrosë për Zhvillim Rajonal.Në kërkesë, kandidatët janë të detyruar me përgjegjësi materiale dhe penale të konfirmojnë se të dhënat në aplikacion janë të sakta dhe dëshmia e paraqitur është e vërtetë në origjinal.

KUJDESJE : Aplikacionet e kompletuara jo me kohë, jo të plota dhe të çrregullta nuk do të merren parasysh. Kandidati i cili hyn në të dhëna të rreme në aplikacion ose është konstatuar se ka hyrë në të dhëna të rreme do të diskutohet nga procedura e mëtejshme pas këtij njoftimi.

 FLETË APLIKIM PËR SHPALLJE INTERNE SHKARKO  

Comments are closed.

Close Search Window