I pakategorizuar|

mlecni proizvodi
Më   28/04/2011 në hotelin Drim në Strugë u mbajtë Promovimi solemn i prodhimeve bujqësore të qumështit,projekt i  financuar nga Byroja për zhvillim rajonal por e realizuar nga Qendra për zhvillim të Regjionit të planifikuar jugperëndimorë. Në rastin e solemnitetit morri pjesë edhe drejtori  Xhemail  Elmazi dhe përfaqësuesit e Byrosë për zhvillim rajonal,Ministri i vetëqeverisjes lokale Musa Xhaferi, Ministri i Bujqësisë  pylltarisë dhe ujrave Ljupco Dimovski, kryetari i Këshillit të regjionit të planifikuar jugperëndimorë  Ramiz Merko, kryetarët e komunave dhe përfaqësuesit e komunave partner nga regjionet  e  planifikuar si dhe prodhues individual  në tërë regjionin e planifikuar jugperëndimorë .
Një ndër qëllimet kryesore të projektit “Promovimi i prodhimeve bujqësore të qumështit”  është zhvillimi i bujqësisë dhe nxitja e zhvillimit rural përmes edukimit të bujqve  dhe prodhuesve të qumështit  të regjionit të planifikuar jugperëndimor,respektivisht  përmes dhënies së ndihmës profesionale të prodhuesve  nga ana e ekspertëve vendor si dhe promovimi  i prodhimeve të njohura të regjionit. Në suazat e  pjesës së kryer të projektit   “promovimi i prodhimeve bujqësore të qumështit” u shpërndanë  pesë laboratorë mobil më bashkëkohorë për hulumtimin   e cilësisë  së tokës  që do të jen vënë në dispozicion bujqve prej 13 komunave që hynë në përbërjen e regjionit . Rasti ishte i shfrytëzuar edhe për promovimin e publikimit” produkteve bujqësore të qumështit të regjionit të planifikuar jugperëndimorë” qëllimi i së cilës ishte afirmimi i prodhimeve autentike  të pjesës jugperëndimore të Republikës së Maqedonisë, të shtypura në katër gjuhë me tirazh prej 8.000 shembuj. Projekti  është përkrah financiarisht nga ana e Byrosë për zhvillim rajonal shuma e cila arrin deri më 2.441.200 denarë.

Comments are closed.

Close Search Window