I pakategorizuar|

dogovor 2011
Me datë  06.05.2011, në Byronë për  zhvillim rajonal jan të nënshkruara kontratat  për realizimin e projekteve  ndërmjet  Byrosë paraqitur nga ana e drejtorit Xhemail Elmazit dhe udhëheqësit e Qendrave për zhvillim të 8-të regjioneve të planifikuara në Republikën e Maqedonisë. Gjatë këtij viti  do të implementohen gjithsej 37 projekte  për zhvillim të regjioneve të planifikuara me vlerë të përgjithshme  prej 92.065.766 denarë . Ndarja e mjeteve të dedikuara për nxitjen e zhvillimit rajonal shpërndahen në bazë të klasifikimit të regjioneve të planifikuara  sipas shkallës së zhvilluar për periudhën  prej 2008 deri 2012. Prej aty krijohet ndarja me sa vijon:
– gjashtë projekte  me vlerë prej  5.944.268  do të realizohen  nga ana e Qendra për zhvillim të regjionit të planifikuar të Shkupit;
– tre projekte me vlerë prej 9.845.193  do të realizohen  nga Qendra  për zhvillim  të regjionit të planifikuar të Juglindjes;
– Qendra për zhvillim të regjionit të planifikuar për Pollogut do të realizoje gjashtë  projekte me vlerë prej 11.168.000;
– Qendra për zhvillim të regjionit Jugperëndimore  do realizoje gjashtë projekte me vlerë prej  12.074.294;
– pesë projekte për nxitjen e  zhvillimit regjional  me vlerë prej 12.074.294 do jen të realizuara  nga ana Qendrave për zhvillim regjionit të planifikuar të Pollogut;
– Qendra për zhvillim të regjionit të Vardarit do të realizoj 4 projekte me vlerë prej  12.538.689;
– Qendra për zhvillim të plan regjionit të Lindjes do të realizoje katër projekte  me vlerë prej 13.003.085 përderisa
– tri projektet e mbetura   me vlerë prej 15.417.944 do të realizohen nga ana e regjionit të planifikuar verilindorë.

Financimi i projekteve për zvogëlimin e  dispariteteve  ndërmjet regjioneve të planifikuara dhe nxitjen e zhvillimit të barabartë regjional  është dëshira jon e përcaktuar  për krijimin mundësi ve të njëjta për të gjithë ,u shpreh  drejtori i  Byrosë për zhvillim regjional Xhemail Elmazi. Zotëri elmazi theksoi se  Byroja për zhvillim regjional mbeti tërësisht e përkushtuar që tu ndihmoj qendrave për  zhvillim të sigurojmë  implementim efikas dhe gjithëpërfshirës të projekteve  dhe i dëshiroj sukses  Udhëheqësve të Qendrave në realizimin e tyre.

Listën detale të projekteve të regjioneve ,të shpallur në Gazetën zyrtare  të Republikës së Maqedonisë  më 27 prill 2011 Nr.60 , mundë ta gjeni  në linkun e mëposhtëm:

Shtojcë: Lista e projekteve për zhvillim të regjioneve të planifikuara

Comments are closed.

Close Search Window