Aktivitetet, Lajme|

Më datë 27/06/2013. Në zyrat e  Ministrisë së vetëqeverisjes lokale ,Byroja për zhvillim rajonal kryesuar nga Drejtori Xhemail  Elmazi dhe udhëheqësit  e Qendrave për zhvillim  të 8-të rajoneve të planifikuara të Republikës së Maqedonisë i nënshkruan Kontratat për realizimin e projekteve për vitin 2013.
Gjatë vitit vijues 2013 do të implementohen  gjithsej  39 projekte  mbi  zhvillimin e rajoneve të planifikuara me vlerë të përgjithshme prej 51.960.063,40 denar. Ndarja e mjeteve që janë të dedikuara për nxitjen  e zhvillimit rajonal ndahen në bazë të klasifikimit të rajoneve të planifikuara  sipas shkallës së zhvillimit gjatë periudhës 2013 deri 2017. Me nënshkrimin e këtyre kontratave Qendrat janë të obliguara që deri në fund të vitit vijues  që ti realizojnë  projektet r miratuara nëpër rajonet e veta . Në takimin  solemn  të nënshkrimit të kontratave morën  pjesë  ministri i vetëqeverisjes lokale Tahir Hani me përfaqësuesit e ministrisë,drejtori i Byrosë për zhvilli  rajonal z. Xhemail Elmazi dhe përfaqësues nga Byroja, udhëheqësit e Qendrave mbi  zhvillimin e rajoneve të planifikuara si dhe kryetarët e 8-të Këshillave mbi zhvillimin e rajoneve të planifikuara”.

Lista detale e projekteve sipas regjioneve ,të publikuara në Gazetën zyrtare në Republikën e Maqedonisë  më 20  qershor 2013 Nr.88,mundë ta gjeni në linkun vijues:
Lista e projekteve mbi zhvillimin e rajoneve të planifikuara të financuara nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë gjatë vitit 2013

d14 d13 d12 d11 d10 d09 d08 d07 d06 d05 d04 d03 d02 d01 d15

Comments are closed.

Close Search Window