Aktivitetet, Lajme|

Në 2014/2/13 në hapësirat e Byrosë për zhvillim rajonal kanë nënshkruar kontrata për zbatimin e projekteve në mes Byrosë , përfaqësuar nga Drejtori Xhemail Elmazi dhe krerët e qendrave të zhvillimit për 8 rajone të Republikës së Maqedonisë . Në rrjedhën e vitit 2014 do të zbatohet një total prej 26 projekteve për zhvillimin e rajoneve me një vlerë të përgjithshme prej 42.095.533 denarë . Alokimi i fondeve të dizajnuara për të inkurajuar zhvillimin rajonal janë dhënë në bazë të klasifikimit të rajoneve sipas nivelit të tyre të zhvillimit për periudhën nga 2013 deri 2017 Prandaj lind ndarja e mëposhtme për vitin 2014 : Tre ( 3 ) projekte , me vlerë 3.030,878 do të zbatohen nga Qendra për zhvillim të rajonit të Shkupit ;
– Katër ( 4 ) projekte me vlerë prej 4.672.604 do të zbatohen nga Qendra për zhvillimin e Rajonit Juglindore:

– Qendra për Zhvillimin e Rajonit Lindor do të zbatojë dy (2 ) projekte me vlerë 4.756.795
– Qendra për zhvillim të rajonit të Pelagonisë  do të kryejë dy (2 ) projekte me vlerë 5.009.368  ;
– 1 ( një) projekti për të inkurajuar zhvillimin rajonal me vlerë 5.556.610 do të zbatohet nga Qendra për zhvillim e rajonit të Pollogut ;
– Qendra për Zhvillimin e rajonit  Jugperëndimore do të mbajnë katër (4 ) projekte me vlerë 5.598.706 ;
– Qendra për Zhvillimin e rajonit të Vardarit do të mbajnë katër (4 ) projekte me vlerë 6.188.043;
– Gjashtë ( 6 ) projekte me vlerë 7.282.527  do të zbatohet nga Rajoni verilindorë .

Një listë e detajuar të projekteve nga rajoni , botuar në Gazetën Zyrtare më 31 janar 2014 Nr . 23 , mund të gjenden në linkun e mëposhtme :
Lista e projekteve për zhvillimin e rajoneve të planifikuara ,të financuara nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë gjatë vitit 2014

dogovor_2014 2 dogovor_2014 1 Dogovor_2014

Comments are closed.

Close Search Window