Thirrje publike|

Në bazë të nenit 42 nga Ligji për zhvillim të barabartë rajonal ( “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”  nr. 63/07,187/13 dhe 43/14),Qeveria e Republikës së Maqedonisë në seancën e mbajtur më 1.8.2014 ,solli:

VENDIM PËR NDARJEN E MJETEVE MBI FINANCIMIN E PROJEKTEVE DHE ZHVILLIMIN E ZONAVE ME NEVOJA SPECIFIKE ZHVILLIMORE GJATË VITIT 2014

VENDIM PËR NDARJEN E MJETEVE MBI FINANCIMIN E PROJEKTEVE DHE ZHVILLIMIN E FSHATRAVE GJAT VITIT 2014

 

Comments are closed.

Close Search Window