Rregullimi i hortikulturës së kishës “Sv.Gjorgji” në fshatin Kurbinovë