Архива за категоријата: Завршна сметка

Завршна сметка за 2019 година

631

637

785

Завршна сметка за 2018 година

785

Структура на приходи

Приходи и расходи

Посебни податоци

Биланс на состојба

637

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи

631

Даночен Биланс

Приходи и расходи

Посебни податоци

Биланс на состојба

Структура на приходи

Завршна сметка за 2017 година

 

Биланс на состојба – 631

Даночен Биланс – 631

Посебни податоци – 631

Приходи и расходи – 631

Структура на приходи – 631

Биланс на состојба – 637

Посебни податоци – 637

Приходи и расходи –  637

Структура на приходи –  637

Биланс на состојба – 785

Приходи и расходи –  785

Структура на прихoди –  785