Uncategorized|

ВАРДАРСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Доизградба на водовод во с. Мустафино Општина Свети Николе 1.149.759
2 Водоснабдување во с. Ќесендре Општина Кавадарци 555.780
3 Реконструкција на дел од водоводна
мрежа во с. Конопиште-Горно Маало
Општина Кавадарци 648.211
Вкупно средства 2.353.750
ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Асфалтирање на пат с. Бели – манастир Св. Илија (Дабот) Општина Кочани 2.353.750
Вкупно средства 2.353.750
ЈУГОЗАПАДЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Изработка на детален урбанистички план за мали индустриски
зони во с.Вевчани
Општина Вевчани 307.500
2 Изработка на проект за фекална канализација с. Пополжани Општина Другово 200.000
3 Доизградба на локален пат с. Сливово Општина Дебарца 1.846.250
Вкупно средства 2.353.750
СЕВЕРОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Изградба на фекална канализација за с. Оризаре Општина Липково 1.481.995
2 Изградба на мал мост на Радибушка река Општина Ранковце 480.000
3 Изработка на техничка документација за локален пат Орах-Дренак Општина Старо
Нагоричане
391.755
Вкупно средства 2.353.750
ЈУГОИСТОЧЕНПЛАНСКИ РЕГИОН
Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Пробивање на туристичко рекреативна патека Дојран-Паљурци Општина Стар Дојран 659,950
2 Фекална канализација с. Дедино Општина Конче 1.667.050
Вкупно средства > 2.353.750
СКОПСКИПЛАНСКИ РЕГИОН
Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Изработка на техничка документација за локален пат Сопиште-Усје Општина Сопиште 800.000
2 Локален пат с. Шишево – с. Грчец Општина Сарај 1.553.750
Вкупно средства > 2.353.750
ПОЛОШКИПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Локален пат за с. Ломница Општина Врапчиште 2.353.750
Вкупно средства 2.353.750
ПЕЛАГОНИСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Реконструкција на локален пристапен пат до с. Големо Коњари Општина Прилеп 615.000
2 Изградба на хлорна станица во с. Дебреште Општина Долнени 1.400.000
Вкупно средства 2.015.000

Вкупно средства за финансирање на проекти за развој на селата – 18.481.250 ден.

Comments are closed.

Close Search Window