Uncategorized|

Листа на проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби финасирани од Буџетот на РМ во 2011 година

Вкупно средства за финансирање на проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби предложени со
Предлог Програмите за регионален развој во 2011 година
26.304.505
Ред. Бр. Име на проектот Општина
подносител
на проектот
Поени Вредност
на проектот
Сопствено
учество
Побарани
средства
(денари)
Одобрени
средства
во денари
1 Изградба на крак до детско летувалиште “Плачковица” Радовиш 33,50 7.713.006,00 2.278.943 5.434.063,00 2.206.498
2 Инфраструктурна основа за развој на рурален туризам
во с. Габрово
Струмица 33,00 3.397.197,00 1.500.000,00 1.897.197,00 770.356
3 Изградба на транзитен цевковод за фекална канализација
во с. Ложани, Биџево, Ново Село, Ливада, Делогожди, Џепин
Струга 33,00 10.327.355,00 5.230.000,00 5.097.335,00 2.069.770
4 Изградба на канализациона мрежа за с. Каратманово Лозово 33,00 7.238.214,10 3.852.008,50 3.386.205.60 1.374.967
5 Реконструкција на локален пат Мралино-Петровец Илинден 30,75 3.768.320,00 564.198,00 3.197.122,00 1.298.189
6 Продоложување со изградба на нов довод за водоснабдување
во с. Пирок
Боговиње 29,50 5.227.587,67 1.254.621,00 3.972.966.67 1.613.221
7 Фекална канализација с. Нивичани Кочани 29,00 2.070.232,00 207.023,00 1.863.209,00 756.555
8 Изградба на локален пат низ с. Црвивци 2 фаза Осломеј 28,50 3.096.615,00 310.000,00 2.786.615,00 1.131.503
9 Изградба на водоснабдителен систем во с. Острец Битола 28,00 5.466.678,00 1.965.678,00 3.500.000,00 1.421.173
10 Довршување на колектор за отпадни води во с. Габрово Делчево 28,00 5.394.287,40 1.560.467,00 3.833.820,00 1.556.720
11 Изработка на проект за реконструкција на локален водовод
во с. Цер
Другово 27,75 175.120,00 35.024,00 140.096,00 140.096
12 Изградба на систем за одведување на фекални отпадни
води за с. Враништа
Струга 27,75 6.058.275,00 2.085.275,00 4.000.000,00 1.624.197
13 Изградба на улица “Баскалска”, с. Двориште Берово 27,50 2.303.490,00 483.700,00 1.819.790,00 738.925
14 Изградба на фекална канализација с. Спанчево Чешиново
Облешево
27,50 33.941.394,00 3.394.139,40 30.547.254,60 *2.436.296
15 Изградба на фекална канализација во с. Отља Липково 27,25 6.907.074,00 907.074,00 6.000.000,00 2.436.296
16 Партнерно уредување на плоштад во н.м. Пласница Пласница 26,75 4.867.960,00 243.394,00 4.624.562,00 1.877.801
17 Изградба на таложник во м.в. Црни Врв во с. Приковци Кратово 26.75 4.630.647,00 420.000,00 4.210.647,00 1.709.731
18 Изградба на дел од локален пат с. Градошорци-с. Едрениково Василево 26.75 2.675.680,70 668.920,00 2.006.760,70 814.844
19 Мала акумулација – водопоило за стока во с. Брод Новаци 26,75 1.007.785,00 201.228,00 806.228,00 327.368
* Проектот под реден број 14 е валоризиран со стартна основа од 6.000.000 денари, а потоа средствата се пропорционално распределени на сите 19 проекти

Comments are closed.

Close Search Window