Интерен Оглас, Новости|

Одлука за избор за следното работно место:

  1. УПР 01 01 В03 000 Соработник за прибирање податоци за проекти за развој на селата, Одделение за оперативни плански документи, Сектор за спроведување на политиката за регионален развој – 1 извршител

Одлука за избор     

Comments are closed.

Close Search Window