Интерен Оглас, Новости|

  1. УПР 01 01 Б04 000 Раководител на одделение за оперативни плански документи, Одделение за оперативни плански документи, Сектор за спроведување на политиката за регионален развој -1 извршител

Одлука 

2. УПР 01 01 В03 000 Соработник за прибирање податоци за проекти за развој на селата, Одделение за оперативни плански документи, Сектор за спроведување на политиката за регионален развој – 1 извршител

Одлука  

3. УПР 01 01 Г01 000 Самостоен референт за имплементирање на информациски систем, Одделение за информациски систем за регионален развој, Сектор за спроведување на политиката за регионален развој – 1 извршител 

Одлука 

4. УПР 01 01 В01 000 Советник за обработка на проекти, Одделение за прибирање на проекти, Сектор за имплементација на проекти и следење на користењето на средствата за регионален развој – 1 извршител 

Одлука

5. УПР 01 01 В02 000 Виш соработник за преглед и проверка на документација на проекти, Одделение за прибирање на проекти, Сектор за имплементација на проекти и следење на користењето на средствата за регионален развој – 1 извршител 

Одлука

6. УПР 01 01 В01 000 Советник за стручно оперативна поддршка при имплементација и оценување на реализацијата на проекти за регионален развој, Одделение за мониторинг, следење и евалуација на проекти, Сектор за имплементација на проекти и следење на користењето на средствата за регионален развој – 1 извршител 

Одлука 

7. УПР 01 01 В01 000 Советник за човечки ресурси, Одделение за стручно-административни работи, Сектор за општи и административни работи – 1 извршител

 Одлука  

8. УПР 01 01 В01 000 Советник за техничка документација, Одделение за јавни набавки, Сектор за општи и административни работи – 1 извршител

Одлука 

9. УПР 01 01 Б04 000 Раководител на одделение за финансиски прашања, Одделение за финансиски прашања – 1 извршител

Одлука 

Comments are closed.

Close Search Window