Активности|

dogovor 2011
На ден 06/05/2011 година, во просториите на Бирото за регионален развој се потпишаа договорите за реализација на проекти помеѓу Бирото, претставувано од директорот Џемаил Елмази  и раководителите на Центрите за развој  на 8-те плански региони на Република Македонија. Во текот на 2011 година ќе се имплементираат вкупно 37 проекти за развој на планските региони со вкупна вредност од 92.065.766 денари. Распределбата на средствата наменети за поттикнување на регионалниот развој се доделуваат врз основа на класификација на планските региони според степенот на развиеноста за периодот од 2008 до 2012. Оттаму, произлегува следнава распределба за 2011 година:
– 6 (шест) проекти, во вредност од 5.944.268 ќе се реализираат од страна на Центарот за развој на Скопскиот плански регион;
– 3 (три) проекти во вредност од 9.845.193 ќе се реализираат од Центарот за развој на Југоисточниот плански регион;
– Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион ќе реализира 6 (шест) проекти во вредност од 11.168.000;
– Центарот за развој на Југозападниот регион ќе реализира 6 (шест) проекти во вредност од 12.074.294;
– 5 (пет) проекти за поттикнување на регионалниот развој во вредност од 12.074.294 ќе бидат реализирани од страна на Центарот за развој на Полошкиот плански регион;
– Центарот за развој на Вардарскиот регион ќе реализира 4 (четири) проекти во вредност од 12.538.689;
– Центарот за развој на Источниот плански регион ќе реализира 4 (четири) проекти во вредност од 13.003.085 и
– 3 (три) проекти во вредност од 15.417.944 ќе бидат реализирани од страна на Североисточниот плански регион.

Финансирањето на проекти за намалување на диспаритетите помеѓу планските региони и поттикнувањето на рамномерниот регионален развој е израз на нашата определба за создавање еднакви можности за сите, истакна директорот на Бирото за регионален развој, Џемаил Елмази. Г-дин Елмази истакна дека Бирото за регионален развој останува целосно посветено да им помогне на центрите за развој да обезбедат сеопфатно и ефикасно спроведување на проектите и им посака успех на Раководителите на Центрите во реализацијата на истите.

Деталната листа на проектите по региони, објавена во Службен весник на Република Македонија на 27 април 2011 година Бр. 60, можете да ја најдете на линкот подолу:

Листа на проекти за развој на планските региони финасирани од Буџетот на РМ во 2011 година

Comments are closed.

Close Search Window