Uncategorized|

проекти за развој на планските региони финасирани од Буџетот на РМ во 2011 година

 

СКОПСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1

Изработка на проектна документација за каналски систем “Скопско Поле”

Центар за развој на
скопскиот
планскирегион
– Гази Баба
503.832
2 Изработка на студија за мапариње и промоција на природното и
културно-историско наследство во Скопскиот плански регион
Центар за развој на
скопскиот
планскирегион
– Гази Баба
1.481.528
3 Изработка на техничка документација за изведба на нов паралелен
водовод на веќе постоечкиот азбестен (Цементара Усје до Драчево)
Центар за развој на
скопскиот
планскирегион
– Гази Баба
1.007.885
4 WEB ГИС апликација за поддршка на стратешкото планирање
во Скопскиот плански регион и следење на достигнувањатапри
реализација на стратешките цели
Центар за развој на
скопскиот
планскирегион
– Гази Баба
1.402.813
5 Мапирање на инвестиционите потенцијали Центар за развој на
скопскиот
планскирегион
– Гази Баба
937.083
6 Изработка на проектна документација за улица
локален пат “Александар Урдаревски”
Центар за развој на
скопскиот
планскирегион
– Гази Баба
611.128
Вкупно средства: 5.944.268
ЈУГОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Реконструкција и санација на локален патен правец клучка Карбино на М-6
(Струмица-Штип) до населено место Добрашинце
Центар за развој на
југоисточен
планскирегион
– Струмица
6.034.151
2 Формирање на регионален центар за сертификација во
Југоисточен плански регион
Центар за развој на
југоисточен
планскирегион
– Струмица
2.223.108
3 Уредување на просторот околу Смоларски водопад во
зоната на активно управување
Центар за развој на
југоисточен
планскирегион
– Струмица
1.587.934
Вкупно средства: 9.845.193
ПЕЛАГОНИСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Изработка на техничка документација за изградба на пат од населено место
Заположани, Oпштина Долнени до населено место Славеј,
Oпштина Крушевo
Центар за развој на
пелагонискиот
планскирегион
– Битола
982.000
2 Изработка на комплетна техничка документација за
реконструкција на зоолошката градина во Битола
Центар за развој на
пелагонискиот
планскирегион
– Битола
2.962.000
3 Изработка на техничка документација за изградба
напаркинг за сточен пазар во Кривогаштани
Центар за развој на
пелагонискиот
планскирегион
– Битола
582.000
4 Изработка на студија за поврзување и промоција на манастирскиот туризам
на Баба планина (општина Битола и општина Ресен)
Центар за развој на
пелагонискиот
планскирегион
– Битола
1.112.000
5 Набавка на опрема за ТППЕ Прилеп
(го покрива регионот на Прилеп, Кривогаштани и Долнени) и опрема з
а волонтерските единици
Центар за развој на
пелагонискиот
планскирегион
– Битола
3.562.000
6 Втора фаза за изградба на хлорна станица во с. Дебриште Центар за развој на
пелагонискиот
планскирегион
– Битола
1.968.000
Вкупно средства: 11.168.000
ЈУГОЗАПАДЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Физибилити студија за одведување на отпадните води
од Градиште до СВ. Наум
Центар за развој на
југозападен
планскирегион
– Струга
872.324
2 Поставување мерен пункт за емисијата на гасови и загадувањето на воздухот
од ТЕЦ “Осломеј” и изработка на студија со предлог-мерки
за заштита од загаденоста на воздухот
Центар за развој на
југозападен
планскирегион
– Струга
2.353.980
3 Селектирање на отпад и набавка на садови за дванаесет општини од
Југозападен плански регион
Центар за развој на
југозападен
планскирегион
– Струга
4.697.585
4 Изработка на технички проект за фекална канализација за
Велешта(дел), Вевчани, Подгорци, Октиси, Долна Белица
Центар за развој на
југозападен
планскирегион
– Струга
872.324
5 Организирање каравани со фолклорни групи, презентација на
традиционалната храна и носии, етно претстави, спортски настани во 12-те општини
одЈугозападен плански регион
Центар за развој на
југозападен
планскирегион
– Струга
1.627.833
6 Набавка на опрема за детектирање на губиток на водите во
Југозападен плански регион
Центар за развој на
југозападен
планскирегион
– Струга
1.650.248
Вкупно средства: 12.074.294
ПОЛОШКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Проект за регулација на коритото на река Речица с. Г. Речица – Тетово Центар за развој на
полошки
планскирегион
– Тетово
2.414.859
2 Изработка на урбанистички план вон населено место
“Индустриско стопанска зона” с. Врапчиште
Центар за развој на
полошки
планскирегион
– Тетово
2.414.859
3 Доводен цевковод за водоснабдување на с. Дебреше- Општина Гостивар Центар за развој на
полошки
планскирегион
– Тетово
2.414.859
4 Изградба на фекална канализациона мрежа во н.м Желино Центар за развој на
полошки
планскирегион
– Тетово
2.414.859
5 Изработка на просторен план *(урбанистичка документација) за с. Доброште Центар за развој на
полошки
планскирегион
– Тетово
2.414.859
Вкупно средства: 12.074.294
ВАРДАРСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Промоција на Вардарскиот регион како атрактивна бизнис-дестинација
со акцент на промоција на стопанските зони во Вардарскиот плански регион
Центар за развој на
вардарскиот
планскирегион
– Велес
5.711.972
2 Изработка на физибилити студија за утврдување на потенцијалите на регионот
за искористување на обновливи извори на енергија
Центар за развој на
вардарскиот
планскирегион
– Велес
3.376.729
3 Физичките активности во функција на здрав ментален развој на децата од
предучулишна возраст
Центар за развој на
вардарскиот
планскирегион
– Велес
1.971.864
4 Зголемена енергетска ефикасност со заштеда на електрична енергија
во јавните установи со акцент на училишта од Општините во регионот
Фаза 1: изработка на техничка документација
Центар за развој на
вардарскиот
планскирегион
– Велес
1.478.124
Вкупно средства: 12.538.689
ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Студија за развој на ски центар Пониква на Осогово со идејни решенија Центар за развој на
источниот плански
регион – Штип
2.911.672
2 Студија за формирање на регионален репроцентар во поддршка на сточарството Центар за развој на
источниот плански
регион – Штип
693.189
3 Етно-културен туризам во функција на регионалниот раст Центар за развој на
источниот плански
регион – Штип
2.995.641
4 Културен туризам-минатото во поддршка на идниот развој на регионот Центар за развој на
источниот плански
регион – Штип
6.402.583
Вкупно средства: 13.003.085
СЕВЕРОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Создавање услови за рурален развој, развој на туризмот и
мобилноста ворегионот преку изработка натехничка
документација за патна инфраструктура
Центар за развој на
североисточниот
планскирегион
– Куманово
6.401.945
2 Изработка на проектна документација за регионално
водоснабдување на Општина Липково и Куманово
Центар за развој на
североисточниот
планскирегион
– Куманово
4.944.694
3 Проектна документација за гасификација на Општините Кратово и Крива Паланка Центар за развој на
североисточниот
планскирегион
– Куманово
4.071.305
Вкупно средства: 15.417.944

Вкупно средства за финансирање на проекти за развој на планските региони: 92.065.766 денари

Comments are closed.

Close Search Window