Uncategorized|

ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред.
Бр.
Име на проектот Корисник на
средствата
Одобрени
средства
1 Изработка на главен проект заизградба на поврзувачки пат на
Осоговските планиникои ќе ги поврзува Oпштините
М.Каменица, Кочани, Пробиштип, Кратово и Крива Паланка
Центар за развојна
источниот плански
– Штип
1.107.000
2 Изработка на физибилити Студија со идејни проекти за изградба
на мали акумулации во месноста Арамиска чешма, Кочани
Центар за развојна
источниот плански
– Штип
1.000.000
3 Сигнализација и сигналистика на туристичките локалитети
во микрорегионот Пијанец-Малеш, Делчево
Центар за развојна
источниот плански
– Штип
977.600
4 Изготвување на техничка документација за патниот правец
с.Видовиште, Зрновци
Центар за развојна
источниот плански
– Штип
1.033.200
5 Изработка на основен изведбен проект за пречистителна станица
за фекални води за с.Зрновци
Центар за развојна
источниот плански
– Штип
498.150
6 Изработка на физибилити Студија и урбанистички проект за изградба
на мини акумулација на Косевичка река
Центар за развојна
источниот плански
– Штип
2.800.000
7 Изградба на еко патека за поврзување на с.Лесново и с.Пантелеј Центар за развојна
источниот плански
– Штип
1.974.086
8 Изградба на колекторски систем вос.Митрашинци Центар за развојна
источниот плански
– Штип
3.000.000
9 Асфалтирање на патен правец с.Пантелеј-с.Рајчани
со поврзување со Турско Рударе
Центар за развојна
источниот плански
– Штип
8.441.922
Вкупно средства: 20.831.958
ПОЛОШКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред.
Бр.
Име на проектот Корисник на
средствата
Одобрени
средства
1 Изградба на тротоари долж регионалниот пат Р-402 Центар за развој на
полошкиот плански
регион – Тетово
1.929.891
2 Изработка на урбанистички план вон населено место
за економска индустриска зона во местото викано “Клисура”
Центар за развој на
полошкиот плански
регион – Тетово
2.802.655
3 Реконструкција на локален пат Гостивар-Балиндол Центар за развој на
полошкиот плански
регион – Тетово
4.509.062
4 Водоснабдување (Дистрибутивна мрежа) за с. Скудриње Центар за развој на
полошкиот плански
регион – Тетово
1.585.420
5 Зајакнување на капацитетите (обуки) на Центарот за развој Центар за развој на
полошкиот плански
регион – Тетово
1.103.600
6 Водоводна мрежа во с. Раотинце Центар за развој на
полошкиот плански
регион – Тетово
2.672.903
7 Локален пат (Реконструкција на постоечки пат) с. Гугурница Центар за развој на
полошкиот плански
регион – Тетово
1.529.981
Вкупно средства: 16.133.512
СЕВЕРОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред.
Бр.
Име на проектот Корисник на
средствата
Одобрени
средства
1 Изработка на локални планови како основа за воспоставување на
регионален систем за управување со отпад
Центар за развој на
североисточен
планскирегион
– Куманово
2.500.000
2 Студија за оптимално искористување на геотермалните води
за развој на туризмот и земјоделство
Центар за развој на
североисточен
планскирегион
– Куманово
1.700.000
3 Студија за потербите од идни инвестиции во водоводна и
канализационаинфраструктурасо критериуми за
приоритизација на инвестициитеи системи на управување
Центар за развој на
североисточен
планскирегион
– Куманово
3.000.000
4 Создавање на предуслови за рурален развој, развој на туризмот и
мобилноста во регионотпреку изработка на техничка документација
за патна инфраструктура и преку мапирање напостечката и
анализа на потребите од идна патна инфр.
Центар за развој на
североисточен
планскирегион
– Куманово
6.180.000
5 Создавање на предуслови за повисок квалитет на живот: студија и
технички документации за подобра искористеност на
социјалната инфраструктура
Центар за развој на
североисточен
планскирегион
– Куманово
2.900.000
6 Создавање на предуслови за основа за развој на туризмот (спорт) Центар за развој на
североисточен
планскирегион
– Куманово
8.423.986
Вкупно средства: 24.703.986
ЈУГОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред.
Бр.
Име на проектот Корисник на
средствата
Одобрени
средства
1 Ревизија на главен проект за изградба на брана Конско
со придружни објекти
Центар за развој на
југоисточен
планскирегион
– Струмица
456.000
2 Ревитализација на дел од крајбрежјето на Дојранско Езеро
-Стар Дојран
Центар за развој на
југоисточен
планскирегион
– Струмица
13.535.872
3 Изработка на идеен проект за зафаќање на дел од водите
на реката
“Смилјанска”, за дотур на вода во акумулација на брана
Мантово
Центар за развој на
југоисточен
планскирегион
– Струмица
707.505
4 Интегриран пристап во развој на туризмот Центар за развој на
југоисточен
планскирегион
– Струмица
1.076.632
Вкупно средства: 15.776.004
ЈУГОЗАПАДЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред.
Бр.
Име на проектот Корисник на
средствата
Одобрени
средства
1 Студија за решавање на проблемот со отпадни води Центар за развој на
југозападен
планскирегион
– Струга
2.908.584
2 Модернизација и доизградба на регионален патен правец Р-415
Бошков мост-Извор(техничка документација)
Центар за развој на
југозападен
планскирегион
– Струга
13.091.710
3 Промоција на земјоделски и млечни производи Центар за развој на
југозападен
планскирегион
– Струга
2.441.200
Вкупно средства: 18.441.494
ВАРДАРСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред.
Бр.
Име на проектот Корисник на
средствата
Одобрени
средства
1 Развој на транзитниот и алтернативниот туризам Центар за развој на
вардарски
планскирегион
– Велес
14.362.340
2 Дефинирање и промоција на конкурентни земјоделски производи
-брендови
Центар за развој на
вардарски
планскирегион
– Велес
2.498.440
Вкупно средства: 16.860.780
ПЕЛАГОНИСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред.
Бр.
Име на проектот Корисник на
средствата
Одобрени
средства
1 Институционална надградба за координација и поддршка на
бизнис активноститево Пелагонискиот регион
Центар за развој на
пелагонискиот
планскирегион
– Битола
9.538.650
Вкупно средства:
СКОПСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред.
Бр.
Име на проектот Корисник на
средствата
Одобрени
средства
1 Локален пат Мотел “Китка” Центар за развој на
скопскиот
планскирегион
– Гази Баба
9.523.616
Вкупно средства: 9.523.616

Вкупно средстваза финансирање на проекти
заразвој на планските региони за 2009 година: 131.810.000 денари

Comments are closed.

Close Search Window