Uncategorized|

Проекти за развој на селата финасирани од Буџетот на РМ во 2011 година

 

ВАРДАРСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1
Физибилити студија за изградба на систем изградба на систем за

одведување и пречистување на отпадни води за седум територијално
поврзани села и индустриска зона Овче Поле

Општина Свети Николе 401.050,00
2 Довршување на фекална канализација во с. Бистранци Општина Демир Капија 1.242.981,50
Вкупно средства: 1.644.031,50
ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Изработка на локален пат отклон Р-208 до Букоравенска маала во с. Саса Општина Македонска
Каменица
714.618,00
2 Асфалтирање на улица АСНОМ во с. Оризари Општина Кочани 929.413,50
Вкупно средства: 1.644.031,50
ЈУГОЗАПАДЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Подобрување на водоснабдување во с. Делогожда Општина Струга 1.206.837,55
2 Изработка на проект за фекална канализација с. Србјани Општина Другово 437.193,95
Вкупно средства: 1.644.031,50
СЕВЕРОИСТОЧЕНПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Изработка на проект за фекална канализација с. Oризаре Општина Липково 1.644.031,50
Вкупно средства: 1.644.031,50
ЈУГОИСТОЧЕНПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Изградба на Пропусти во с. Петралинци и с. Моноспитово Општина Босилово 810.116,72
2 Изградба на спореден пат с. Банице – с. Вељуса Општина Струмица 548.479,57
3 Хортикултурно и партерно уредување на дворната површина
Детска градинка во село Негорци
Општина Гевгелија 285.435,21
Вкупно средства: 1.644.031,50
СКОПСКИПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Изградба на локален пат с. Шишево – с. Грчец Општина Сарај 1.644.031,50
Вкупно средства: 1.644.031,50
ПОЛОШКИПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Изградба на резервоар за вода за пиење во с. Нераште ОпштинаТеарце 1.644.031,50
Вкупно средства: 1.644.031,50
ПЕЛАГОНИСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Водоснабдување на н.м. Подмол, изградба на потисен цевковод 3 фаза Општина Прилеп 250.000,00
2 Мала брана водопоило во с. Маково Општина Новаци 610.202,00
3 Изградба на канализационен систем во н.м. Црнилиште Општина Долнени 783.829,50
Вкупно средства: 1.644.031,50

Вкупно средства за финансирање на проекти за развој на селата – 13.152.252 ден.

Comments are closed.

Close Search Window