Uncategorized|

Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Доуредување на Габровските водопади , с. Габрово Општина Струмица 659,950
2 Водоснабдување за с.Челиковци-Долно Срогомиште и Колибари Општина Зајас 821,032
3 Изградба на локални улици во 5 села Општина Новаци 2,327,684
4 Чистење на главен канал и секундарна каналска мрежа Општина Илинден 2,144,360
5 Резервоар за с. Нераште Општина Теарце 2,800,000
6 Главен колектор за отпадни води, с. Брвеница Општина Брвеница 6,191,570
7 Доводен цевковод во с. Лабуништа Општина Струга 3,438,745
8 Изградба на улица во с.Колешино Општина Ново Село 1,929,192
9 Ископ на канал за с. Радово Општина Босилово 270,000
10 Проширување и реконструкција на водоснабдителен систем во с. Доброште Општина Теарце 2,450,000
11 Реконструкција на каптажа и зафат на нови извори во с. Висока Маала Општина Василево 212,600
12 Измени и дополнување на тех.документација за водовод и канализација за селата,Палатица, Требош и Озормиште Општина Желино 1,218,507
13 Реконструкција на локален пат за с. Будаково Општина Могила 1,365,815
14 Изградба на фекална канализација (Лев колектор) и пречистителна станица за отпадни води с.Црник Општина Пехчево 2,406,883
15 Чистење на диви депонии во с.Куратица Општина Охрид 159,050
16 Изработка на техничка документација за фекална канализација во с. Трсино Општина Виница 255,000
17 Изградба на мост на река Суводолица во с.Пласница Општина Пласница 1,175,050
18 Довршување на канализационата мрежа во с. Габрово Општина Делчево 1,599,211
19 Партерно уредување на зелен пазар во с. Кривогаштани Општина Кривогаштани 665,251
20 Изградба на локален пат с. Шутово Општина Осломеј 2,670,100
21 Фекална канализација за ул. Никола Карев с.Дојран Општина Дојран 847,000
22 Водоводна мрежа од Шум до с.Франгово Општина Струга 2,053,000
Вкупно средства за финансирање на проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби 37,660,000

Comments are closed.

Close Search Window