Fillimi

 

Prokurim publik për shërbime – Mirëmbajtja e kompjuterëve dhe rrjetit
Linku deri tek shpallja: Shpallja
Read more.
Zyrtarisht lëshohet në përdorim rruga lokale për në deponinë rajonale Rusino
Sot, Drejtori i Byrosë për Zhvillimin Rajonal Z. Ramiz Rexhepi së bashku me Ministrin e Vetëqeverisjes Lokale Z. Goran Milevski
Read more.
TË NËNSHKRUARA 74 KONTRATA PËR REALIZIMIN E PROJEKTEVE TË 54 KOMUNAVE
Me  datë  18.07.2019, Drejtori  I  Byrosë  për   zhvillim rajonal  Z. Ramiz  Rexhepi  nënshkroi  74 kontrata  për  realizimin  e  projekteve  që 
Read more.
THIRRJE PUBLIKE
Në bazë të nenit 35 paragrafi 1 dhe neni 36 paragrafi 1 nga Ligji për Zhvillim të Barabartë Rajonal (Gazeta
Read more.
Vendimi për zgjedhje të kandidatit në shpalljen interne nr.03/2018
UPR 01 01 V03 000 Bashkëpunëtorë për grumbullimin e të dhënave për projektet e zhvillimit të fshatrave, Njësia për dokumentet
Read more.
Shpallje Interne nr.03/2018
Në pajtim me nenin 48 paragrafi 4 të Ligjit për nëpunsat  Administrative ( “Gazeta zyrtare” nr. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15,
Read more.
Programa për Zhvillim të barabartë regjional për vitin 2019 – Formulari për Aplikim
FORMULARË PËR APLIKIM programa për zhvillim të barabartë regjional 2019 Udhëdhues për Aplikim 2019
Read more.
SHPALLJE INTERNE Nr.02/2018
Në pajtim me nenin 48 paragrafi 4 të Ligjit për nëpunsat  Administrative ( “Gazeta zyrtare” nr. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15,
Read more.
Vendimet e shpalljes interne nr. 01/2018
UPR 01 01 B04 000 Udhëheqësi i njësisë për dokumentet e planifikimit operacional, Njësia për dokumentet e planifikimit operacional, Sektori
Read more.
SHPALLJE INTERNE Nr. 01/2018 PËR AVANCIMIN  E 9-të PUNTORËVE ADMINISTRATIV
          Në   pajtim me nenin 48 paragrafi 4 të Ligjit për Nëpunsave  Administrative ( “Gazeta zyrtare” nr. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15,
Read more.

Биро за регионален развој