Krejt postimet nga Gazmend Limani

THIRJE PUBLIKE PËR GRUMBULLIMIN E PROPOZIM – PROJEKTEVE PËR ZHVILLIMIN E RAJONEVE ME NEVOJA SPECIFIKE ZHVILLIMORE DHE PËR ZHVILLIMIN E FSHATRAVE PËR VITIN 2020

Në bazë të nenit 35 paragrafi 1 dhe neni 36 paragrafi 1 nga Ligji për Zhvillim të Barabartë Rajonal (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.63/07, 187/13 и 43/14, 215/2015 dhe 64/2018), Byroja për Zhvillim Rajonal shpall

THIRJE PUBLIKE

PËR GRUMBULLIMIN E PROPOZIM – PROJEKTEVE PËR ZHVILLIMIN E RAJONEVE ME NEVOJA SPECIFIKE ZHVILLIMORE DHE PËR ZHVILLIMIN E FSHATRAVE PËR VITIN 2020.

1.LËNDA E THIRRJES PUBLIKE

Lënda e thirrjes publike është ndarja e mjeteve për financimin e projekteve për zhvillimin e rajoneve me nevoja specifike zhvillimore dhe për zhvillimin e fshatrave, mjete të përcaktuara në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2020, seksioni 280.01,  Subprograma  OA  Zhvillimi i barabartë rajonal zëri  488 Dotacione  kapitale për NJVL-të.

I.GRUMBULLIMI I PROPOZIM- PROJEKTEVE PËR ZHVILLIMIN E RAJONEVE ME NEVOJA SPECIFIKE ZHVILLIMORE.

2. SHUMA E MJETEVE

Shuma e përgjithshme e mjeteve për  financimin e projekteve  për zhvillim të rajoneve me nevoja specifike zhvillimore në pajtueshmëri me nenin  2 pika 4 nga tabela e Programës për Zhvillim të Barabartë Rajonal për vitin 2020, Subprograma  OA për  zhvillimi të barabartë rajonal zëri 488 Dotacione kapitale deri te NJVL-të, (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 7/20) është përcaktuar në vlerë prej 91.880.000 denarë.

3. MËNYRA E DORËZIMIT TË PROPOZIM -PROJEKEVE

Të drejtë për dorëzim të propozim-projekteve për zhvillim të rajoneve me nevoja specifike zhvillimore kanë njësitë e vetëqeverisjes lokale të cilat në përbërjen e tyre kanë vendbanime  me status të rajoneve me nevoja specifike zhvillimore, të përcaktuara me Vendimin për përcaktimin e rajoneve me nevoja specifike zhvillimore (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.33/2014).

Njësitë e vetëqeverisjes lokale aplikojnë me propozim-projekte për  ndarjen e mjeteve për zhvillim të rajoneve me nevoja specifike zhvillimore nëpërmjet plotësimit të formularit për aplikim  i cili është publikuar në web faqen e Byrosë për Zhvillim Rajonal  www.brr.gov.mk  

4. AFATI I DORËZIMIT TË  PROPOZIM -PROJEKTEVE

Njësit e vetëqeverisjes lokale aplikacionet e tyre për financim të propozim-projekteve për zhvillim të rajoneve me nevoja specifike zhvillimore duhet t’i dorëzojnë në Byronë për Zhvillim Rajonal, rruga Sv.Kirili dhe Metodij nr.20 Shkup, dy formular aplikimi në origjinal dhe në formë elektronike në CD (formular origjinal i skanuar dhe word (ose pdf format)) në afat prej 10 (dhjetë) ditësh nga dita e shpalljes së thirrjes publike  në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë  së Veriut dhe në gazetat publike.

II PËR GRUMBULLIMIN E PROPOZIM – PROJEKTEVE PËR ZHVILLIMIN E FSHATRAVE

1.SHUMA E MJETEVE

Shuma e përgjithshme e mjeteve për financimin e projekteve për zhvillimin e fshatrave nga Programa për Zhvillim të Barabartë Rajonal për vitin 2020, Subprograma OA për zhvillim të barabartë rajonal, zëri 488 Dotacione kapitale për NJVL, neni 2 pika 5 nga tabela (Gazeta Zyrtare e Republikës së  Maqedonisë së Veriut nr. 7/20) është përcaktuar në vlerë prej  45.940.000 denarë.

2. MËNYRA E SHPËRNDARJES SË MJETEVE

Në pajtueshmëri me nenin 32 nga Ligji për Zhvillim të Barabartë Rajonal  mjetet e përgjithshme për zhvillim të fshatrave të përcaktuara në Programat e lartpërmendur  ndahen sipas rajoneve  planore ku çdo rajon merr pjesë të barabartë.

Nga Programa  për Zhvillim të Barabartë Rajonal për vitin 2020, Subprograma OA  për zhvillimit të barabart rajonal, zëri 488 Dotacione  kapitale për NJVL për secilin nga rajonet planore ndahen mjete në vlerë prej 5.742.500 denarë.

3. MËNYRA E DORËZIMIT TË PROPOZIM –PROJEKEVE

Të drejtë për dorëzim të propozim-projekteve për zhvillim të rajoneve me nevoja specifike zhvillimore kanë njësitë e vetëqeverisjes lokale të cilat në përbërjen e tyre kanë vendbanime  me status të rajoneve me nevoja specifike zhvillimore, të përcaktuara me Vendimin për përcaktimin e rajoneve me nevoja specifike zhvillimore (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.33/2014).

Njësitë e vetëqeverisjes lokale aplikojnë me propozim-projekte për  ndarjen e mjeteve për zhvillim të rajoneve me nevoja specifike zhvillimore nëpërmjet plotësimit të formularit për aplikim  i cili është publikuar në web faqen e Byrosë për Zhvillim Rajonal  www.brr.gov.mk    

Njësitë e vetëqeverisjes lokale me seli në qytet të cilat dorëzojnë propozim-projekte për zhvillimin e fshatrave të cilët hyjnë në përbërjen e tyre janë të obliguar të sigurojnë  bashkëfinancim në lartësi  prej 50% nga vlera  e  propozim – projekti.

4. AFATI I DORËZIMIT TË  PROPOZIM -PROJEKTEVE

Njësit e vetëqeverisjes lokale aplikacionet e tyre për financim të propozim-projekteve për zhvillim të rajoneve me nevoja specifike zhvillimore duhen t’i dorëzojnë në Byronë për Zhvillim Rajonal, rruga Sv.Kirili dhe Metodij nr.20 Shkup, dy formular aplikimi në origjinal dhe në formë elektronike në CD (word format dhe  dhe formular origjinal i skanuar pdf format) në afat prej 10 (dhjetë) ditësh nga dita e shpalljes së thirrjes publike  në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe në gazetat publike respektivisht deri me datë 31.01.2020.

Drejtori Z. Ramiz Rexhepi zhvilloi takim pune me Ambasadorin e Francës, Z. Kristian Timonie

Drejtori i Byros për Zhvillim Rajonal Z. Ramiz Rexhepi zhvilloi një takim pune me Ambasadorin e Republikës Franceze në Republikën e Maqedonisë Veriore, Z. Kristian Timonie.

Në takim, Z. Rexhepi theksoi gatishmërinë dhe angazhimin e Byrosë për të forcuar aktivitetet e saj duke intensifikuar bashkëpunimin me të gjithë donatorët e mundshëm që ofrojnë ndihmë për vendin, në aspektin teknik dhe / ose financiar.

Ambasadori, Z. Timonie, vazhdoi temën duke dhënë një njoftim për nisjen e Agjencisë Franceze të Zhvillimit, e cila do të punojë në fushat kryesore me autoritetet shtetërore dhe vendore, si dhe me sektorin civil.

Drejtori i Byrosë për Zhvillimin Rajonal Z. Ramiz Rexhepi realizoi takim pune me Z. David Oberhuber, Drejtor i Shoqatës Gjermane për Bashkëpunim Teknik (GIZ)

Sot Drejtori i Byrosë për Zhvillimin Rajonal Z. Ramiz Rexhepi realizoi takim pune me Z. David Oberhuber, Drejtor i Shoqatës Gjermane për Bashkëpunim Teknik (GIZ) për Republikën e Maqedonisë Veriore dhe Kosovës.

Mbështetja shumë vjeçare financiare dhe teknike e ofruar nga GIZ ka një rëndësi të madhe për vendin tonë, veçanërisht në drejtim të përmirësimit të zhvillimit të balancuar rajonal dhe lokal, tha z. Rexhepi.

Në takim u diskutua për aktivitetet e tanishme, planet dhe angazhimet e Byrosë, projektet aktuale të implementuara nga GIZ në vendin tonë, por gjithashtu u diskutuan mundësitë për bashkëpunim dhe partneritet të ardhshëm.

 

Zyrtarisht lëshohet në përdorim rruga lokale për në deponinë rajonale Rusino

Sot, Drejtori i Byrosë për Zhvillimin Rajonal Z. Ramiz Rexhepi së bashku me Ministrin e Vetëqeverisjes Lokale Z. Goran Milevski morën pjesë në hapjen zyrtare të seksionit të rrugës lokale për deponinë rajonale Rusino, Komuna e Gostivarit.

Projekti është realizuar përmes Qendrës për Zhvillimin e Rajonit të të Pollogut me mbështetje financiare nga Byroja për Zhvillimi Rajonal – Ministria e Vetëqeverisjes Lokale, përkatësisht Programi për Zhvillim të Barabartë Rajonal për vitin 2018.

Për realizimin e këtij projekti nga buxheti janë ndarë mjete financiare në vlerë prej 24,5 milion denarë.

TË NËNSHKRUARA 74 KONTRATA PËR REALIZIMIN E PROJEKTEVE TË 54 KOMUNAVE

Me  datë  18.07.2019, Drejtori  I  Byrosë  për   zhvillim rajonal  Z. Ramiz  Rexhepi  nënshkroi  74 kontrata  për  realizimin  e  projekteve  që  duhet  realizuar  në 54 komuna.Mjetet  financiare  janë  ndarë  nga  Buxheti  I RMV, domethënë   prej  Programës  për  zhvillim  të  barabartë  rajonal  të  vitit 2019 : zhvillimin e  zonave  me nevoja   specifike  zhvillimore  dhe zhvillimin e fshatrave.

Zhvillimi  I  barabartë  rajonal  është  prioritet  në Qeverinë  e Republikës  së  Maqedonisë  së  Veriut , në atë  drejtim  janë  edhe  përpjekjet  e Mininstrisë  për  vetëqeverisje  lokale  si  bartës   I  politikës  për  zhvillim  të   barabartë  rajonal  dhe  Byroja  për  Zhvillim  Rajonal  si implementues  I njejtë  që  punojnë  me  rritje  dinamike  dhe  angazhimin  maksimal  për  rritjen  efektive  dhe  poltikës  efikase  përmes rritjes  së  konkurrencës  të  komunave  më të  mëdha  dhe  rajoneve planore, por  duke  I kushtuar  vëmendje  të  veçantë  komunave  të  vogla  rurale.

Dëshmi   e  punës  tonë  koordinative  dhe  përkushtuese  është  edhe  rritja  kontinuale  e buxhetit  që  ndahet  për  këtë  politikë  dhe  është  dy  herë  më  e  madhe  krahasuar  vit më parë.Ne  jemi  të  vetëdijshëm  se  kjo  është  larg  nga  fondet  e  parapara  ligjore, por  nëse  punohet  me  intensitet ,jemi  të  bindur  se  me  përpjekjet   tona  si  institucione  me  përgjegjësi  për  këtë  politikë  dhe  me angazhimin   e  Qeverisë  së RMV në  një  të  ardhme  të  afërt  do  të  arrihet  edhe  1 % I  paraparë  ligjorë  prej  BPV, theksoi   Drejtori  Rexhepi.

Lista e projekteve për zhvillim të fshatrave për vitin 2019 Lista e projekteve për zhvillim të rajoneve me nevoja specifike zhvillimore për vitin 2019

THIRRJE PUBLIKE

Në bazë të nenit 35 paragrafi 1 dhe neni 36 paragrafi 1 nga Ligji për Zhvillim të Barabartë Rajonal (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.63/07, 187/13 и 43/14, 215/2015 dhe 64/2018), Byroja për Zhvillim Rajonal shpall

THIRRJE PUBLIKE

PËR GRUMBULLIMIN E PROPOZIM – PROJEKTEVE PËR ZHVILLIMIN E RAJONEVE ME NEVOJA SPECIFIKE ZHVILLIMORE DHE PËR ZHVILLIMIN E FSHATRAVE PËR VITIN 2019.

 

1.LËNDA E THIRRJES PUBLIKE

Lënda e thirrjes publike është ndarja e mjeteve për financimin e projekteve për zhvillimin e rajoneve me nevoja specifike zhvillimore dhe për zhvillimin e fshatrave, mjete të përcaktuara në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë për vitin 2019, seksioni 191.01 Subprograma  OA  Zhvillimi i barabartë rajonal zëri 464 Transferta te ndryshme dhe seksioni 280.01,  Subprograma  OA  Zhvillimi i barabartë rajonal zëri  488 Dotacione  kapitale për NJVL-të.

 I.GRUMBULLIMI I PROPOZIM- PROJEKTEVE PËR ZHVILLIMIN E RAJONEVE ME NEVOJA SPECIFIKE ZHVILLIMORE.

  1. SHUMA E MJETEVE

Shuma e përgjithshme e mjeteve për  financimin e projekteve  për zhvillim të rajoneve me nevoja specifike zhvillimore në pajtueshmëri me nenin  2 pika 4 nga tabela e Programës për Zhvillim të Barabartë Rajonal për vitin 2019, Subprograma  OA  për zhvillim të barabartë rajonal zëri 464 Transfere te ndryshme dhe Subprograma  OA për  zhvillimi të barabartë rajonal zëri 488 Dotacione kapitale deri te NJVL-të, (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 15/19) është përcaktuar në vlerë prej 82.499.100 denarë.

 3. MËNYRA E DORËZIMIT TË PROPOZIM -PROJEKEVE

Të drejtë për dorëzim të propozim-projekteve për zhvillim të rajoneve me nevoja specifike zhvillimore kanë njësitë e vetëqeverisjes lokale të cilat në përbërjen e tyre kanë vendbanime  me status të rajoneve me nevoja specifike zhvillimore, të përcaktuara me Vendimin për përcaktimin e rajoneve me nevoja specifike zhvillimore (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.33/2014).

Njësitë e vetëqeverisjes lokale aplikojnë me propozim-projekte për  ndarjen e mjeteve për zhvillim të rajoneve me nevoja specifike zhvillimore nëpërmjet plotësimit të formularit për aplikim  i cili është publikuar në web faqen e Byrosë për Zhvillim Rajonal  www.brr.gov.mk  

 4.AFATI I DORËZIMIT TË PROPOZIM -PROJEKTEVE

Njësit e vetëqeverisjes lokale aplikacionet e tyre për financim të propozim-projekteve për zhvillim të rajoneve me nevoja specifike zhvillimore duhet t’i dorëzojnë në Byronë për Zhvillim Rajonal, rruga Sv.Kirili dhe Metodij nr.20 Shkup, dy formular aplikimi në origjinal dhe në formë elektronike në CD (formular origjinal i skanuar dhe word (ose pdf format)) në afat prej tridhjetë ditësh nga dita e shpalljes së thirrjes publike  në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë dhe gazetat publike.

 II PËR GRUMBULLIMIN E PROPOZIM – PROJEKTEVE PËR ZHVILLIMIN E FSHATRAVE

  1. SHUMA E MJETEVE

Shuma e përgjithshme e mjeteve për financimin e projekteve për zhvillimin e fshatrave nga Programa për Zhvillim të Barabartë Rajonal për vitin 2019, Subprograma  OA  për zhvillim të barabartë rajonal zëri 464 Transfere te ndryshme dhe Subprograma OA për zhvillim të barabartë rajonal, zëri 488 Dotacione kapitale për NJVL, neni 2 pika 5 nga tabela (Gazeta Zyrtare e Republikës së  Maqedonisë nr. 15/19) është përcaktuar në vlerë prej  41.249.550 denarë.

 2. MËNYRA E SHPËRNDARJES SË MJETEVE

Në pajtueshmëri me nenin 32 nga Ligji për Zhvillim të Barabartë Rajonal  mjetet e përgjithshme për zhvillim të fshatrave të përcaktuara në Programat e lartpërmendur  ndahen sipas rajoneve  planore ku çdo rajon merr pjesë të barabartë.

Nga Programa  për Zhvillim të Barabartë Rajonal për vitin 2019, Subprograma  OA  për zhvillim të barabartë rajonal zëri 464 Transfere te ndryshme dhe Subprograma OA  për zhvillimit të barabart rajonal, zëri 488 Dotacione  kapitale për NJVL për secilin nga rajonet planore ndahen mjete në vlerë prej 5.156.194 denarë.

 3. MËNYRA E DORËZIMIT TË PROPOZIM –PROJEKEVE

Të drejtë për dorëzim të propozim-projekteve për zhvillim të rajoneve me nevoja specifike zhvillimore kanë njësitë e vetëqeverisjes lokale të cilat në përbërjen e tyre kanë vendbanime  me status të rajoneve me nevoja specifike zhvillimore, të përcaktuara me Vendimin për përcaktimin e rajoneve me nevoja specifike zhvillimore (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.33/2014).

Njësitë e vetëqeverisjes lokale aplikojnë me propozim-projekte për  ndarjen e mjeteve për zhvillim të rajoneve me nevoja specifike zhvillimore nëpërmjet plotësimit të formularit për aplikim  i cili është publikuar në web faqen e Byrosë për Zhvillim Rajonal  www.brr.gov.mk    

 Njësitë e vetëqeverisjes lokale me seli në qytet të cilat dorëzojnë propozim-projekte për zhvillimin e fshatrave të cilët hyjnë në përbërjen e tyre janë të obliguar të sigurojnë  bashkëfinancim në lartësi  prej 50% nga vlera  e  propozim – projekti.

 4. AFATI I DORËZIMIT TË PROPOZIM -PROJEKTEVE

Njësit e vetëqeverisjes lokale aplikacionet e tyre për financim të propozim-projekteve për zhvillim të rajoneve me nevoja specifike zhvillimore duhen t’i dorëzojnë në Byronë për Zhvillim Rajonal, rruga Sv.Kirili dhe Metodij nr.20 Shkup, dy formular aplikimi në origjinal

 dhe në formë elektronike në CD (formular origjinal i skanuar dhe word (ose pdf format)) në afat prej tridhjetë ditësh nga dita e shpalljes së thirrjes publike  në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë dhe gazetat publike.

Thirrje publike 2019 

Udhëzim për Aplikim 2019 (MK) 

Formular për Aplikim –  Programa për zhvillim të rajoneve me nevoja të veçanta specifike  2019  

Formular për Aplikim – Programa për Zhvillim të Fshatrave  2019   

Shpallje Interne nr.03/2018

Në pajtim me nenin 48 paragrafi 4 të Ligjit për nëpunsat  Administrative ( “Gazeta zyrtare” nr. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 16/05, 142/16 dhe 11/18) Rregullorja për formën dhe përmbajtjen e njoftimit të brendshëm, metodën e dorëzimit të aplikimit për promovimin, mënyrën e zbatimit të zgjedhjes administrative dhe intervistës, dhe si vlerësimin e tyre dhe numri maksimal i pikëve të procedurës të përzgjedhjes, në varësi të kategorisë së punës i cili publikon shpalljen e brendshme (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.11 / 2015, 35/20 18), si dhe Rregullorja për sistematizimin e vendeve të punës në Byronë për zhvillim rajonal, nr. 04-152 / 4 të datës 23.04.2018 dhe Rregulloren për Ndryshimin dhe Plotësimin e Byrosë për Rregullore të Zhvillimit Rajonal për sistematizimin e vendeve të punës në Byronë për Zhvillim Rajonal, nr. 04-152 / 7 nga 24.09.2018: shpallë

SHPALLJE INTERNE  NR. 03/2018

për avansimin  e një nëpunësi  administrativë në Byronë për zhvillim rajonal

  1. UPR 01 01 V03 000 Bashkëpunëtorë për grumbullimin e të dhënave për projektet e zhvillimit të fshatrave, Njësia për dokumentet e planifikimit operativ, Sektori për zbatimin e politikave të zhvillimit rajonal – 1 përmbarues

  Kushtet e përgjithshme :

–   të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,

– të përdorin në mënyrë aktive gjuhën Мaqedonase,

– të jetë një i rritur,

– të ketë një përshtatshmëri të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe

– me aktgjykim të formës së prerë të gjykatës, nuk dënohet me ndalim të kryerjes së një profesioni, veprimtarie ose detyre.

Kushtet e veçanta:

– Kualifikimet profesionale: niveli i kualifikimeve VI B sipas Kornizës Maqedonase të Kualifikimeve dhe  të fituar të paktën 180 kredi sipas ECTS ose përfunduar VII / 1 shkallë Shkenca Juridike ose Administrata Publike dhe Administratë

–    Përvojë pune: të paktën një vit përvojë pune në profesion

Kompetencat e përgjithshme të punës në nivelin e ndërmjetëm

– zgjidhjen e problemeve dhe vendosjen e çështjeve brenda fushëveprimit të saj

– të mësuarit dhe zhvillimit;

– komunikim;

– arritja e rezultateve;

– puna me të tjerët / puna ekipore;

– ndërgjegjësim strategjik;

– orientimi drejt palëve / palëve të interesuara;

– menaxhimi financiar.

Kompetencat specifike të punës:

–    njohuri aktive të një prej tre gjuhëve më të përdorura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht),

– njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë

Orari i   punës:

  • Ditët e punës: nga e hëna deri të premten
  • Orët e punës në javë: 40 orë
  • Orari i punës: ora 7:30 deri në orën 20:30 deri në orën 15:30 deri në orën 16:30
  • Përshkrimi i orëve të punës: duke filluar nga ora 7:30 deri në orën 20:30 dhe duke e mbyllur atë në orën 15: 30-16: 30 Rroga : Shuma neto është 22,475.00 denarë.

 SHËNIM: Aplikacionet e kompletuara të parakohshme, jo të plota dhe të çrregullta nuk do të merren parasysh. Kandidati që ka paraqitur informacion të rremë në aplikimin ose të përcaktojë që hyri në të dhëna të rreme, do të skualifikohen nga procedurat e mëtejshme në këtë listë.

Fletëparaqitje për aplikim