Vendimi për zgjedhje të kandidatit në shpalljen interne nr.03/2018

  1. UPR 01 01 V03 000 Bashkëpunëtorë për grumbullimin e të dhënave për projektet e zhvillimit të fshatrave, Njësia për dokumentet e planifikimit operativ, Sektori për zbatimin e politikave të zhvillimit rajonal – 1 përmbarues

Vendim për zgjedhje