Vendimi për zgjedhje të kandidatit në shpalljen interne nr.03/2018