Архива за ознаката: развој

Проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби во 2009 година

Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Доуредување на Габровските водопади , с. Габрово Општина Струмица 659,950
2 Водоснабдување за с.Челиковци-Долно Срогомиште и Колибари Општина Зајас 821,032
3 Изградба на локални улици во 5 села Општина Новаци 2,327,684
4 Чистење на главен канал и секундарна каналска мрежа Општина Илинден 2,144,360
5 Резервоар за с. Нераште Општина Теарце 2,800,000
6 Главен колектор за отпадни води, с. Брвеница Општина Брвеница 6,191,570
7 Доводен цевковод во с. Лабуништа Општина Струга 3,438,745
8 Изградба на улица во с.Колешино Општина Ново Село 1,929,192
9 Ископ на канал за с. Радово Општина Босилово 270,000
10 Проширување и реконструкција на водоснабдителен систем во с. Доброште Општина Теарце 2,450,000
11 Реконструкција на каптажа и зафат на нови извори во с. Висока Маала Општина Василево 212,600
12 Измени и дополнување на тех.документација за водовод и канализација за селата,Палатица, Требош и Озормиште Општина Желино 1,218,507
13 Реконструкција на локален пат за с. Будаково Општина Могила 1,365,815
14 Изградба на фекална канализација (Лев колектор) и пречистителна станица за отпадни води с.Црник Општина Пехчево 2,406,883
15 Чистење на диви депонии во с.Куратица Општина Охрид 159,050
16 Изработка на техничка документација за фекална канализација во с. Трсино Општина Виница 255,000
17 Изградба на мост на река Суводолица во с.Пласница Општина Пласница 1,175,050
18 Довршување на канализационата мрежа во с. Габрово Општина Делчево 1,599,211
19 Партерно уредување на зелен пазар во с. Кривогаштани Општина Кривогаштани 665,251
20 Изградба на локален пат с. Шутово Општина Осломеј 2,670,100
21 Фекална канализација за ул. Никола Карев с.Дојран Општина Дојран 847,000
22 Водоводна мрежа од Шум до с.Франгово Општина Струга 2,053,000
Вкупно средства за финансирање на проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби 37,660,000

Проекти за развој на планските региони финасирани од Буџетот на РМ во 2009 година

ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред.
Бр.
Име на проектот Корисник на
средствата
Одобрени
средства
1 Изработка на главен проект заизградба на поврзувачки пат на
Осоговските планиникои ќе ги поврзува Oпштините
М.Каменица, Кочани, Пробиштип, Кратово и Крива Паланка
Центар за развојна
источниот плански
– Штип
1.107.000
2 Изработка на физибилити Студија со идејни проекти за изградба
на мали акумулации во месноста Арамиска чешма, Кочани
Центар за развојна
источниот плански
– Штип
1.000.000
3 Сигнализација и сигналистика на туристичките локалитети
во микрорегионот Пијанец-Малеш, Делчево
Центар за развојна
источниот плански
– Штип
977.600
4 Изготвување на техничка документација за патниот правец
с.Видовиште, Зрновци
Центар за развојна
источниот плански
– Штип
1.033.200
5 Изработка на основен изведбен проект за пречистителна станица
за фекални води за с.Зрновци
Центар за развојна
источниот плански
– Штип
498.150
6 Изработка на физибилити Студија и урбанистички проект за изградба
на мини акумулација на Косевичка река
Центар за развојна
источниот плански
– Штип
2.800.000
7 Изградба на еко патека за поврзување на с.Лесново и с.Пантелеј Центар за развојна
источниот плански
– Штип
1.974.086
8 Изградба на колекторски систем вос.Митрашинци Центар за развојна
источниот плански
– Штип
3.000.000
9 Асфалтирање на патен правец с.Пантелеј-с.Рајчани
со поврзување со Турско Рударе
Центар за развојна
источниот плански
– Штип
8.441.922
Вкупно средства: 20.831.958
ПОЛОШКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред.
Бр.
Име на проектот Корисник на
средствата
Одобрени
средства
1 Изградба на тротоари долж регионалниот пат Р-402 Центар за развој на
полошкиот плански
регион – Тетово
1.929.891
2 Изработка на урбанистички план вон населено место
за економска индустриска зона во местото викано “Клисура”
Центар за развој на
полошкиот плански
регион – Тетово
2.802.655
3 Реконструкција на локален пат Гостивар-Балиндол Центар за развој на
полошкиот плански
регион – Тетово
4.509.062
4 Водоснабдување (Дистрибутивна мрежа) за с. Скудриње Центар за развој на
полошкиот плански
регион – Тетово
1.585.420
5 Зајакнување на капацитетите (обуки) на Центарот за развој Центар за развој на
полошкиот плански
регион – Тетово
1.103.600
6 Водоводна мрежа во с. Раотинце Центар за развој на
полошкиот плански
регион – Тетово
2.672.903
7 Локален пат (Реконструкција на постоечки пат) с. Гугурница Центар за развој на
полошкиот плански
регион – Тетово
1.529.981
Вкупно средства: 16.133.512
СЕВЕРОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред.
Бр.
Име на проектот Корисник на
средствата
Одобрени
средства
1 Изработка на локални планови како основа за воспоставување на
регионален систем за управување со отпад
Центар за развој на
североисточен
планскирегион
– Куманово
2.500.000
2 Студија за оптимално искористување на геотермалните води
за развој на туризмот и земјоделство
Центар за развој на
североисточен
планскирегион
– Куманово
1.700.000
3 Студија за потербите од идни инвестиции во водоводна и
канализационаинфраструктурасо критериуми за
приоритизација на инвестициитеи системи на управување
Центар за развој на
североисточен
планскирегион
– Куманово
3.000.000
4 Создавање на предуслови за рурален развој, развој на туризмот и
мобилноста во регионотпреку изработка на техничка документација
за патна инфраструктура и преку мапирање напостечката и
анализа на потребите од идна патна инфр.
Центар за развој на
североисточен
планскирегион
– Куманово
6.180.000
5 Создавање на предуслови за повисок квалитет на живот: студија и
технички документации за подобра искористеност на
социјалната инфраструктура
Центар за развој на
североисточен
планскирегион
– Куманово
2.900.000
6 Создавање на предуслови за основа за развој на туризмот (спорт) Центар за развој на
североисточен
планскирегион
– Куманово
8.423.986
Вкупно средства: 24.703.986
ЈУГОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред.
Бр.
Име на проектот Корисник на
средствата
Одобрени
средства
1 Ревизија на главен проект за изградба на брана Конско
со придружни објекти
Центар за развој на
југоисточен
планскирегион
– Струмица
456.000
2 Ревитализација на дел од крајбрежјето на Дојранско Езеро
-Стар Дојран
Центар за развој на
југоисточен
планскирегион
– Струмица
13.535.872
3 Изработка на идеен проект за зафаќање на дел од водите
на реката
“Смилјанска”, за дотур на вода во акумулација на брана
Мантово
Центар за развој на
југоисточен
планскирегион
– Струмица
707.505
4 Интегриран пристап во развој на туризмот Центар за развој на
југоисточен
планскирегион
– Струмица
1.076.632
Вкупно средства: 15.776.004
ЈУГОЗАПАДЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред.
Бр.
Име на проектот Корисник на
средствата
Одобрени
средства
1 Студија за решавање на проблемот со отпадни води Центар за развој на
југозападен
планскирегион
– Струга
2.908.584
2 Модернизација и доизградба на регионален патен правец Р-415
Бошков мост-Извор(техничка документација)
Центар за развој на
југозападен
планскирегион
– Струга
13.091.710
3 Промоција на земјоделски и млечни производи Центар за развој на
југозападен
планскирегион
– Струга
2.441.200
Вкупно средства: 18.441.494
ВАРДАРСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред.
Бр.
Име на проектот Корисник на
средствата
Одобрени
средства
1 Развој на транзитниот и алтернативниот туризам Центар за развој на
вардарски
планскирегион
– Велес
14.362.340
2 Дефинирање и промоција на конкурентни земјоделски производи
-брендови
Центар за развој на
вардарски
планскирегион
– Велес
2.498.440
Вкупно средства: 16.860.780
ПЕЛАГОНИСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред.
Бр.
Име на проектот Корисник на
средствата
Одобрени
средства
1 Институционална надградба за координација и поддршка на
бизнис активноститево Пелагонискиот регион
Центар за развој на
пелагонискиот
планскирегион
– Битола
9.538.650
Вкупно средства:
СКОПСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред.
Бр.
Име на проектот Корисник на
средствата
Одобрени
средства
1 Локален пат Мотел “Китка” Центар за развој на
скопскиот
планскирегион
– Гази Баба
9.523.616
Вкупно средства: 9.523.616

Вкупно средстваза финансирање на проекти
заразвој на планските региони за 2009 година: 131.810.000 денари