Архива за категоријата: Развој на села

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈАТА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ И ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛАТА ЗА 2013 ГОДИНА

web.javen povik

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈАТА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ И ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛАТА ЗА 2013 ГОДИНА

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈАТА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ И ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛАТА ЗА 2012 ГОДИНА

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈАТА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ И ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛАТА ЗА 2012 ГОДИНА

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈАТА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ И ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛАТА ЗА 2010 ГОДИНА

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈАТА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ И ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛАТА ЗА 2010 ГОДИНА

Проекти за развој на селата во 2011 година

Проекти за развој на селата финасирани од Буџетот на РМ во 2011 година

 

ВАРДАРСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1
Физибилити студија за изградба на систем изградба на систем за

одведување и пречистување на отпадни води за седум територијално
поврзани села и индустриска зона Овче Поле

Општина Свети Николе 401.050,00
2 Довршување на фекална канализација во с. Бистранци Општина Демир Капија 1.242.981,50
Вкупно средства: 1.644.031,50
ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Изработка на локален пат отклон Р-208 до Букоравенска маала во с. Саса Општина Македонска
Каменица
714.618,00
2 Асфалтирање на улица АСНОМ во с. Оризари Општина Кочани 929.413,50
Вкупно средства: 1.644.031,50
ЈУГОЗАПАДЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Подобрување на водоснабдување во с. Делогожда Општина Струга 1.206.837,55
2 Изработка на проект за фекална канализација с. Србјани Општина Другово 437.193,95
Вкупно средства: 1.644.031,50
СЕВЕРОИСТОЧЕНПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Изработка на проект за фекална канализација с. Oризаре Општина Липково 1.644.031,50
Вкупно средства: 1.644.031,50
ЈУГОИСТОЧЕНПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Изградба на Пропусти во с. Петралинци и с. Моноспитово Општина Босилово 810.116,72
2 Изградба на спореден пат с. Банице – с. Вељуса Општина Струмица 548.479,57
3 Хортикултурно и партерно уредување на дворната површина
Детска градинка во село Негорци
Општина Гевгелија 285.435,21
Вкупно средства: 1.644.031,50
СКОПСКИПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Изградба на локален пат с. Шишево – с. Грчец Општина Сарај 1.644.031,50
Вкупно средства: 1.644.031,50
ПОЛОШКИПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Изградба на резервоар за вода за пиење во с. Нераште ОпштинаТеарце 1.644.031,50
Вкупно средства: 1.644.031,50
ПЕЛАГОНИСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Водоснабдување на н.м. Подмол, изградба на потисен цевковод 3 фаза Општина Прилеп 250.000,00
2 Мала брана водопоило во с. Маково Општина Новаци 610.202,00
3 Изградба на канализационен систем во н.м. Црнилиште Општина Долнени 783.829,50
Вкупно средства: 1.644.031,50

Вкупно средства за финансирање на проекти за развој на селата – 13.152.252 ден.

Проекти за развој на селата финасирани од Буџетот на РМ во 2009

ВАРДАРСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Доизградба на водовод во с. Мустафино Општина Свети Николе 1.149.759
2 Водоснабдување во с. Ќесендре Општина Кавадарци 555.780
3 Реконструкција на дел од водоводна
мрежа во с. Конопиште-Горно Маало
Општина Кавадарци 648.211
Вкупно средства 2.353.750
ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Асфалтирање на пат с. Бели – манастир Св. Илија (Дабот) Општина Кочани 2.353.750
Вкупно средства 2.353.750
ЈУГОЗАПАДЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Изработка на детален урбанистички план за мали индустриски
зони во с.Вевчани
Општина Вевчани 307.500
2 Изработка на проект за фекална канализација с. Пополжани Општина Другово 200.000
3 Доизградба на локален пат с. Сливово Општина Дебарца 1.846.250
Вкупно средства 2.353.750
СЕВЕРОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Изградба на фекална канализација за с. Оризаре Општина Липково 1.481.995
2 Изградба на мал мост на Радибушка река Општина Ранковце 480.000
3 Изработка на техничка документација за локален пат Орах-Дренак Општина Старо
Нагоричане
391.755
Вкупно средства 2.353.750
ЈУГОИСТОЧЕНПЛАНСКИ РЕГИОН
Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Пробивање на туристичко рекреативна патека Дојран-Паљурци Општина Стар Дојран 659,950
2 Фекална канализација с. Дедино Општина Конче 1.667.050
Вкупно средства > 2.353.750
СКОПСКИПЛАНСКИ РЕГИОН
Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Изработка на техничка документација за локален пат Сопиште-Усје Општина Сопиште 800.000
2 Локален пат с. Шишево – с. Грчец Општина Сарај 1.553.750
Вкупно средства > 2.353.750
ПОЛОШКИПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Локален пат за с. Ломница Општина Врапчиште 2.353.750
Вкупно средства 2.353.750
ПЕЛАГОНИСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Реконструкција на локален пристапен пат до с. Големо Коњари Општина Прилеп 615.000
2 Изградба на хлорна станица во с. Дебреште Општина Долнени 1.400.000
Вкупно средства 2.015.000

Вкупно средства за финансирање на проекти за развој на селата – 18.481.250 ден.