Архива за категоријата: Развој на подрачја со специфични развојни потреби

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈАТА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ И ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛАТА ЗА 2013 ГОДИНА

web.javen povik

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈАТА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ И ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛАТА ЗА 2013 ГОДИНА

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈАТА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ И ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛАТА ЗА 2012 ГОДИНА

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈАТА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ И ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛАТА ЗА 2012 ГОДИНА

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈАТА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ И ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛАТА ЗА 2010 ГОДИНА

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈАТА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ И ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛАТА ЗА 2010 ГОДИНА

Проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби во 2011 година

Листа на проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби финасирани од Буџетот на РМ во 2011 година

Вкупно средства за финансирање на проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби предложени со
Предлог Програмите за регионален развој во 2011 година
26.304.505
Ред. Бр. Име на проектот Општина
подносител
на проектот
Поени Вредност
на проектот
Сопствено
учество
Побарани
средства
(денари)
Одобрени
средства
во денари
1 Изградба на крак до детско летувалиште “Плачковица” Радовиш 33,50 7.713.006,00 2.278.943 5.434.063,00 2.206.498
2 Инфраструктурна основа за развој на рурален туризам
во с. Габрово
Струмица 33,00 3.397.197,00 1.500.000,00 1.897.197,00 770.356
3 Изградба на транзитен цевковод за фекална канализација
во с. Ложани, Биџево, Ново Село, Ливада, Делогожди, Џепин
Струга 33,00 10.327.355,00 5.230.000,00 5.097.335,00 2.069.770
4 Изградба на канализациона мрежа за с. Каратманово Лозово 33,00 7.238.214,10 3.852.008,50 3.386.205.60 1.374.967
5 Реконструкција на локален пат Мралино-Петровец Илинден 30,75 3.768.320,00 564.198,00 3.197.122,00 1.298.189
6 Продоложување со изградба на нов довод за водоснабдување
во с. Пирок
Боговиње 29,50 5.227.587,67 1.254.621,00 3.972.966.67 1.613.221
7 Фекална канализација с. Нивичани Кочани 29,00 2.070.232,00 207.023,00 1.863.209,00 756.555
8 Изградба на локален пат низ с. Црвивци 2 фаза Осломеј 28,50 3.096.615,00 310.000,00 2.786.615,00 1.131.503
9 Изградба на водоснабдителен систем во с. Острец Битола 28,00 5.466.678,00 1.965.678,00 3.500.000,00 1.421.173
10 Довршување на колектор за отпадни води во с. Габрово Делчево 28,00 5.394.287,40 1.560.467,00 3.833.820,00 1.556.720
11 Изработка на проект за реконструкција на локален водовод
во с. Цер
Другово 27,75 175.120,00 35.024,00 140.096,00 140.096
12 Изградба на систем за одведување на фекални отпадни
води за с. Враништа
Струга 27,75 6.058.275,00 2.085.275,00 4.000.000,00 1.624.197
13 Изградба на улица “Баскалска”, с. Двориште Берово 27,50 2.303.490,00 483.700,00 1.819.790,00 738.925
14 Изградба на фекална канализација с. Спанчево Чешиново
Облешево
27,50 33.941.394,00 3.394.139,40 30.547.254,60 *2.436.296
15 Изградба на фекална канализација во с. Отља Липково 27,25 6.907.074,00 907.074,00 6.000.000,00 2.436.296
16 Партнерно уредување на плоштад во н.м. Пласница Пласница 26,75 4.867.960,00 243.394,00 4.624.562,00 1.877.801
17 Изградба на таложник во м.в. Црни Врв во с. Приковци Кратово 26.75 4.630.647,00 420.000,00 4.210.647,00 1.709.731
18 Изградба на дел од локален пат с. Градошорци-с. Едрениково Василево 26.75 2.675.680,70 668.920,00 2.006.760,70 814.844
19 Мала акумулација – водопоило за стока во с. Брод Новаци 26,75 1.007.785,00 201.228,00 806.228,00 327.368
* Проектот под реден број 14 е валоризиран со стартна основа од 6.000.000 денари, а потоа средствата се пропорционално распределени на сите 19 проекти

Проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби во 2009 година

Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Доуредување на Габровските водопади , с. Габрово Општина Струмица 659,950
2 Водоснабдување за с.Челиковци-Долно Срогомиште и Колибари Општина Зајас 821,032
3 Изградба на локални улици во 5 села Општина Новаци 2,327,684
4 Чистење на главен канал и секундарна каналска мрежа Општина Илинден 2,144,360
5 Резервоар за с. Нераште Општина Теарце 2,800,000
6 Главен колектор за отпадни води, с. Брвеница Општина Брвеница 6,191,570
7 Доводен цевковод во с. Лабуништа Општина Струга 3,438,745
8 Изградба на улица во с.Колешино Општина Ново Село 1,929,192
9 Ископ на канал за с. Радово Општина Босилово 270,000
10 Проширување и реконструкција на водоснабдителен систем во с. Доброште Општина Теарце 2,450,000
11 Реконструкција на каптажа и зафат на нови извори во с. Висока Маала Општина Василево 212,600
12 Измени и дополнување на тех.документација за водовод и канализација за селата,Палатица, Требош и Озормиште Општина Желино 1,218,507
13 Реконструкција на локален пат за с. Будаково Општина Могила 1,365,815
14 Изградба на фекална канализација (Лев колектор) и пречистителна станица за отпадни води с.Црник Општина Пехчево 2,406,883
15 Чистење на диви депонии во с.Куратица Општина Охрид 159,050
16 Изработка на техничка документација за фекална канализација во с. Трсино Општина Виница 255,000
17 Изградба на мост на река Суводолица во с.Пласница Општина Пласница 1,175,050
18 Довршување на канализационата мрежа во с. Габрово Општина Делчево 1,599,211
19 Партерно уредување на зелен пазар во с. Кривогаштани Општина Кривогаштани 665,251
20 Изградба на локален пат с. Шутово Општина Осломеј 2,670,100
21 Фекална канализација за ул. Никола Карев с.Дојран Општина Дојран 847,000
22 Водоводна мрежа од Шум до с.Франгово Општина Струга 2,053,000
Вкупно средства за финансирање на проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби 37,660,000